Žaloby o nehnuteľnostiach

18 zmlúv

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý žiada, aby pre jeho spolubývajúceho súd zrušil nájom z dôvodu jeho správania, ktorým porušuje dohodu o spoločnom nájme. Popíše sa predmetný byt a skutočnosti, ktorými žalovaný vytvára stav, ktorý bráni ich spoločnému nájmu. Žalovaný je povinný byt vypratať a odovzdať žalobcovi do termínu uvedenom v rozsudku a tiež nahradiť žalobcovi náklady za súdne konanie.

Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Vzor žaloby slúži na rozhodnutie súdu, že do vlastníctva dostane spoločnú nehnuteľnosť jeden zo spoluvlastníkov a druhému sa zruší podielové vlastníctvo tým, že ho prvý vyplatí. Uvedú sa tu detaily o predmetnej nehnuteľnosti, hodnota nehnuteľnosti, ktorú určil súdny znalec, dôvod ukončenia spoločného užívania. Určí sa, ktorý zo spoluvlastníkov dostane nehnuteľnosť do vlastníctva a akou sumou vyplatí druhého spoluvlastníka.

Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Vzor žaloby slúži ako návrh na súd, aby zanikol po rozvode manželov spoločný nájom bytu, a aby sa  žalobkyňa - manželka stala výlučným nájomcom. Uvedú sa tu informácie o predmetnom byte a návrh, aby byt ďalej užívala manželka, nakoľko má podľa rozsudku rozvodu vo výchove ich spoločného maloletého syna. Žalovaný je povinný byt vypratať a odovzdať žalobkyni a tiež nahradiť žalobkyni náklady za súdne konanie.

Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného

Vzor žaloby slúži na domáhanie sa zaplatenia dlžného nájomného prenajímateľovi ako žalobcovi zo strany žalovaného ako nájomcu. Uvedie sa výška nájomného podľa nájomnej zlmuvy, ktorú bol nájomca povinný platiť a doba, za ktorú ju nájomca neuhradil. Ďalej dlžná suma, ktorú musí zaplatiť a jej termín. K dlžnému nájomnému budú tiež prirátané poplatky za omeškanie a náklady za súdne konanie.

Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu

Vzor žaloby slúži pre prenajímateľa, ktorý ako žalobca žiada od nájomcu, aby vypratal byt z dôvodu skončenia platnosti nájomnej zmluvy, ale ten to odmieta. Vlastník bytu dokáže jeho vlastníctvo na základe kúpnej zmluvy k bytu. Priloží sa nájomná zmluva, ktorá bola na dobu určitú, ktorá už prešla. Vlastník nájomcovi zamietol jej predĺženie a vyzval ho na vypratanie z bytu, on to ale odmieta. Žalovaný je povinný byt vypratať do termínu uvedeného v rozsudku.

Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý ju podá na súd, aby sa po rozvode jeho bývalá manželka vysťahovala zo služobného bytu, ktorý je pridelený jemu. Majiteľ preukáže svoje vlastníctvo bytu a rozvod manželov preukáže rozsudkom o rozvode. Žalovaná je povinná vypratať byt do termínu uvedeného v rozsudku a nahradiť žalobcovi náklady za súdne konanie.

Žaloba o vypratanie bytu z dôvodu uplynutia doby nájmu

Vzor žaloby slúži ako žiadosť žalobcu, aby nájomca vysťahoval byť, na ktorý mu uplynula doba nájmu, on ale vypratanie odmieta. Vlastník bytu dokáže svoje vlastníctvo na základe kúpnej zmluvy k bytu, opíše sa predmetný byt. Uvedie sa dátum, do ktorého bola uzatvorená nájomná zmluva. Pre žalobcu sa stanoví doba, do ktorej musí byt vypratať. K žalobe sa doloží aj korešpondecia, ktorou vlastník vyzýval žalobcu k vyprataniu bytu.

Žaloba o vypratanie bytu po rozvode manželov

Vzor žaloby slúži na domáhanie majiteľa bytu, aby po rozvode jeho bývalá manželka vypratala byt, v ktorom spoločne bývali. Majiteľ bytu dokáže svoje vlastníctvo výpisom z katastra nehnuteľností. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode majiteľ manželku vyzval, aby byt vypratala, ona to ale odmieta. Popíše sa v nej predmetný byt a určí sa doba, do ktorej ho musí žalobkyňa vypratať. Žalobcovi musí tiež nahradiť náklady na súdne konanie.

Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Vzor žaloby slúži, keď žalobca požaduje úpravu užívania spoločnej veci formou ukončenia užívania kvôli nezhodám medzi spoluvlastníkmi. Preukáže sa vlastníctvo oboch strán k predmetnej nehnuteľnosti výpisom z katastra nehnuteľností. Uvedie sa dôvod, kvôli ktorému žiadajú túto úpravu a to zrušením a vysporiadaním spoluvlastníctva. Navrhuje sa dom predať a peniaze za predaj si rozdeliť rovnakým dielom.

Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Vzor žaloby slúži pre prípad, keď žalobca požaduje od žalovaného vstup na jeho pozemok kvôli oprave steny svojho domu. Stena domu žalobcu, ku ktorej je prístup iba zo susedného pozemku žalovaného, je poškodená a musí sa nutne opraviť. Stanovuje sa povinnosť žalovanému, aby žalobcovi umožnil vstup na jeho pozemok na určenú dobu, a tiež povinnosť nahradiť žalobcovi trovy za súdne konania.

Žaloba o určenie povinnosti dať súhlas s výmenou bytu

Vzor žaloby slúži ako určenie povinnosti prenajímateľovi vydať súhlas s výmenou bytu nájomcovi, ktorý uzatvoril takúto zmluvu o výmene s iným nájomcom v rovnakom dome. Žalobca preukáže nájomnou zmluvou, že je nájomcom predmetného bytu. Preukáže písomnú dohodu o výmene bytov, ktorú uzatvoril so susedom. Prenajímateľ ale s touto dohodou nesúhlasí a odmietol uviesť aj dôvod svojho nesúhlasu. Je ale povinný dať žalobcovi tento súhlas písomne.

Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Vzor žaloby slúži v prípade, ak žalovaný odmieta bez udania dôvodu dodržať dohodu o výmene bytov, na ktorej sa obe strany dohodli. Popíšu sa tu oba predmetné byty a doloží sa písomná dohoda o výmene týchto bytov. Žalovaný bez závažných okolností odmieta uvedenú dohodu o výmene bytov splniť. Je ale povinný na základe nej svoj vyprataný byt odovzdať žalobcovi a nahradiť mu náklady za súdne konanie.

Žaloba o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Vzor žaloby slúži, keď žalobca žiada súd o povolenie vysťahovať nájomcu z bytu pred ukončením nájmu z vážnych osobných dôvodov. Nájomcovi bude daná lehota na nájdenie nového bývania. Vlastník bytu preukáže svoje vlastníctvo výpisom z katastra nehnuteľností. Priloží sa nájomná zmluva, na základe vznikol nájomcovi nájom k predmetnému bytu. Popíšu sa vážne osobné dôvody, pre ktoré vlastník nájom vypovedá.

Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Vzor žaloby slúži v prípade, ak nájomca ako žalovaný postavil na pozemku stavbu bez súhlasu, ktorú majiteľ ako žalobca požaduje prikázať za náhradu do svojho vlastníctva. Majiteľ preukáže svoje vlastníctvo pozemku kúpnou zmluvou. Uvedie sa nájomný stav žalobcu z k žalovanámu. Opíše sa predmetná stavba, ktorú žalovaný urobil na pozemku žalobcu bez súhlasu majiteľa pozemku.

Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý ju podáva na spoluvlastníka z dôvodu, že ten odmieta povoliť opravu spoločnej nehnuteľnosti, aj keď je táto oprava nutná. Žalobca dokáže svoje podielové spoluvlastníctvo k pozemku výpisom z katastra nehnuteľností. Je oprávnený túto opravu uskutočniť a žalovaný je mu povinný nahradiť náklady za súdne konanie.

Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý ju podáva na súd a žiada ňou nájomcu, aby odstránil stavbu z jeho pozemku, pretože na ňu nemá jeho súhlas ani stavebné povolenie. Žalobca preukáže svoje vlastníctvo k predmetnému pozemku kúpnou zmluvou. Uvedie sa stavba, ktorú urobil žalovaný bez vedomia žalobcu a stavebného povolenia. Žalovaný výzvu, aby stavbu odstránil, odmietol. Žalovaný je povinný odstrániť túto stavbu do termínu uvedenom v rozsudku.