Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného

Vzor žaloby slúži na domáhanie sa zaplatenia dlžného nájomného prenajímateľovi ako žalobcovi zo strany žalovaného ako nájomcu. Uvedie sa výška nájomného podľa nájomnej zlmuvy, ktorú bol nájomca povinný platiť a doba, za ktorú ju nájomca neuhradil. Ďalej dlžná suma, ktorú musí zaplatiť a jej termín. K dlžnému nájomnému budú tiež prirátané poplatky za omeškanie a náklady za súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného vo výške 500,- EUR


Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

    1. Žalovaný je, podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2002, nájomcom bytu 4+2 o výmere 296 m2 na prvom poschodí domu č. 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, pozostávajúceho zo štyroch izieb, kuchyne, dvoch WC, komory a predsiene. Byt je vybavený elektrickým plynovým sporákom s elektrickou rúrou, ústredným kúrením a kuchynskou linkou.  

Čl. 2

2.1    Vo vyššie uvedenej nájomnej zmluve, sa žalovaný zaviazal platiť mesačne čiastku 250,- EUR. Táto čiastka je zložená jednak z položky nájomného, jednak zo záloh na úhradu služieb, poskytovaných dodávateľskými organizáciami (ďalej len „nájomné“), akými sú napríklad internet provider, dodávateľ elektrickej energie a pod. Splatnosť nájomného bola stanovená vždy do 15. dňa každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Čl. 3

3.1    Žalovaný do dnešného dňa neuhradil nájomné za február a marec tohto roka, teda roka 2010. Vyzýval som ho k úhrade písomne, a to dvoma listami z 20.03.2010 a 17.04.2010. Išlo najprv o doporučený list a potom o list do vlastných rúk. Na výzvy však žalovaný nereagoval.  

Čl. 4


4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Žalovaný je povinný zaplatiť čiastku 500,- EUR s poplatkom z omeškania vo výške 5 % z tejto čiastky za každý deň omeškania, najmenej však 25 EUR za každý i začatý mesiac omeškania, od 15.04.2010 do zaplatenia a zároveň je povinný nahradiť mu náklady na toto konanie, všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 25.04.2010

Ján Vážny

  žalobca
Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Nájomná zmluva z 01.02.2002
        Listy žalobcu z 20.03. a 17.04.2010