Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Vzor žaloby slúži pre prípad, keď žalobca požaduje od žalovaného vstup na jeho pozemok kvôli oprave steny svojho domu. Stena domu žalobcu, ku ktorej je prístup iba zo susedného pozemku žalovaného, je poškodená a musí sa nutne opraviť. Stanovuje sa povinnosť žalovanému, aby žalobcovi umožnil vstup na jeho pozemok na určenú dobu, a tiež povinnosť nahradiť žalobcovi trovy za súdne konania.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo


Čl. 1

1.1    Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2000 registrovanej na Notárskom úrade v Bratislave dňa 17.06.200 pod sp. Zn. R I 123/00, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 123 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2    Žalovaný je vlastníkom susedného rodinného domu č. p. 12 na pozemku parc. č. 223 zapísanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 987 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.3    Dom žalobcu susedí jednou z obvodových stien bezprostredne s pozemkom, špecifikovaným v Čl. 1.2, žalovaného. Obvodová stena domu žalobcu, ku ktorej je prístup iba z vyššie uvedeného pozemku žalovaného, je poškodená výbuchom propánbutanovej fľaše, a musí sa nutne opraviť.

Čl. 2

2.1    Oprava obvodovej steny domu žalobcu je možná len z vyššie uvedenej záhrady žalovaného. Vykonanie opravy preto nevyhnutne vyžaduje, aby žalovaný umožnil žalobcovi aspoň na domu siedmich dní vstup na jeho pozemok, čo však žalovaný odmieta.

Čl. 3

3.1    Preto navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný umožniť žalobcovi vstup na pozemok parc. 223, zapísaného na Katastrálnom úrade, Správa katastra Bratislava, na LV č. 987 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, na vykonanie opravy obvodovej steny domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave, a to na dobu 7 dní odo dňa, ktorý oznámi žalobca žalovanému 14 dní vopred, do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.  

V Bratislave dňa 10.04.2010


      Ján Vážny

žalobca       Dôkaz:        Kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 987 a 123 KÚ Bratislava - Rača
        Výsluch účastníkov
        Obhliadka na samotnom mieste