Žaloba o vypratanie bytu z dôvodu uplynutia doby nájmu

Vzor žaloby slúži ako žiadosť žalobcu, aby nájomca vysťahoval byť, na ktorý mu uplynula doba nájmu, on ale vypratanie odmieta. Vlastník bytu dokáže svoje vlastníctvo na základe kúpnej zmluvy k bytu, opíše sa predmetný byt. Uvedie sa dátum, do ktorého bola uzatvorená nájomná zmluva. Pre žalobcu sa stanoví doba, do ktorej musí byt vypratať. K žalobe sa doloží aj korešpondecia, ktorou vlastník vyzýval žalobcu k vyprataniu bytu.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                       

r.č. 987654/3210


Žaloba o vypratanie bytu z dôvodu uplynutia doby nájmu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1


1.1    Na základe kúpnej zmluvy z 12.03.2005 som výlučným vlastníkom bytu veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, č. orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývačkou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.

1.2    Dňa 01.03.2009 sme so žalovaným uzatvorili na tento byt nájomnú zmluvu na dobu určitú a to na dobu presne jedného roka, t.j. do 01.03.2010.

Čl. 2


2.1    Napriek tomu, že platnosť nájomnej zmluvy už vypršala, žalovaný byt k dátumu konca platnosti nájmu nevypratal a byt mi nepredal. Vyzval som ho preto listom do vlastných rúk, zo dňa 05.03.2010, aby tak neodkladne urobil, čo on však odmieta. Pokúšal som sa i o osobný a telefonický kontakt, avšak bez úspechu.  

Čl. 3


3.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Žalovaný je povinný vysťahovať byt veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, č. orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 01.04.2010

      Ján Vážny

žalobca             

Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Vzájomná korešpondencia účastníkov
        Nájomná zmluva z 01.03.2009
        Kúpna zmluva z 12.03.2005
        Výpis z katastru nehnuteľnosti KÚ Bratislava, LV 136