Návrhy a ohlásenia týkajúce sa stavby

6 zmlúv

Zmluva na stavebný dozor

Vzor zmluvy slúži na dohodnutie sa o základných ustanoveniach týkajúcich sa vykonania stavebného dozoru medzi stavebníkom a stavebným dozorom. Určí sa spôsob a rozsah uskutočňovaných prác, konkrétne etapy stavby a spôsob ich kontroly zápisom do stavebného denníka, ktorý je povinný založiť a viesť stavebník. Za chyby diela (projektu pre stavebné povolenie) zodpovedá zhotoviteľ diela ( projektant), nie stavebný dozor.

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Vzor ohlásenia slúži pre urdžiavacie práce a stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, nemení sa nimi vzhľad stavby ani spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, číslo a miesto vydaného stavebného povolenia, vzťah stavebníka k pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná a ďalšie náležitosti.

Ohlásenie jednoduchej stavby

Vzor ohlásenia slúži pre stavebníka, ktorý je vopred povinný ohlásiť túto stavbu písomne stavebnému úradu. Uvedú sa v nej informácie o navrhovateľovi, názov stavby, druh, účel a rozsah navrhovanej stavby, predpokladaný dátum jej ukončenia, spôsob realizácie. Vlastník preukáže dokladom vlastníctvo k pozemku, na ktorom bude stavby uskutočňovaná, právoplatné územné rozhodnutie a ďalšie.

Ohlásenie drobnej stavby

Vzor ohlásenia slúži pre stavby, ktoré majú pre hlavnú stavbu doplnkovú funkciu (napr. pre stavbu na bývanie), a ktoré nemôžu výrazne ovplyvniť životné prostredie. Uvedú sa informácie o navrhovateľovi, názov stavby, druh, účel a rozsah navrhovanej stavby a predpokladaný dátum ukončenia stavby. Priloží sa tiež vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Vzor návrhu slúži pre navrhovateľa. Vydáva sa preňho po predchádzajúcom správnom konaní. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, číslo a miesto vydaného stavebného povolenia, právo vlastníka k pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, spôsob jej realizácie, spôsob jej doterajšieho užívania a údaje o účastníkoch stavebného konania.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vzor návhru na koladuačné rozhodnutie presne určí, za akých podmienok a na aký účel sa môže používať stavba. Uvedú sa informácie o navrhovateľovi, dátum a číslo vydaného stavebného povolenia (príp. zmena stavby pred dokončením), miesto jeho vydania, opis a dôvody vykonania odchýlok a zmien, predpokladaný dátum ukončenia stavby, náklady stavby, spôsob jej užívania, projektant stavby a spôsob jej realizácie.