Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
98 811
Reg. kancelárií
11 662
Reg. užívateľov
114 512
Fanúšikov
52 554

Vyhľadávanie

Kúpa, predaj, nájom nehnuteľností

celkovo 24 zmlúv

Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Vzor žiadosti slúži na požiadanie notára o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice pri predaji nehnuteľnosti. Uvedie sa, medzi kým bola predmetná notárska zápisnica spísaná a čoho sa týkala. Žiada sa aj informácia, kedy si bude môcť žiadateľ rovnopis prevziať.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Vzor žiadosti slúži na pridelenie nájomného bytu z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí. K žiadosti sa prikladá: čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch rodiny, potvrdenia zamestnávateľa o pracovnom pomere, doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok. Žiadosť sa podáva na príslušný Obvodný úrad.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Vzor žiadosti slúži na predĺženie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu pre prenajímateľa, ak v nájomnej zmluve bol nájom na dobu určitú. Uvedú sa tu informácie o prenajímateľovi aj nájomcovi, opíše sa predmetný byt, výška nájomného, dátum podpísania nájomnej zmluvy. Spomenie sa dátum ukončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy a dátum, do ktorého chce nájomca predĺžiť nájomnú zmluvu.

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Vzor zmluvy slúži na dohodu medzi spoluvlastníkmi na zrušenie spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia. V zmluve sa uvedú informácie o konkrétnom pozemku a nehnuteľnosti, hodnota vysporiadanej parcely, detaily o vzájomnom vysporiadaní spoluvlastníkov. Účastníci zmluvy súhlasia, aby Katastrálny úrad na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.

Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Vzor zmluvy slúži na určenie orgánov, názvu, sídla, orgánov spoločenstva, jeho predsedu, rady, informácie o zhromaždeniach, spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku, úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, úpravu majetkových  pomerov spoločenstva, spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv, okolnosti jeho zrušenia.

Zmluva o výkone správy domu

Vzor zmluvy slúži pre určenie záväzku vlastníkov bytov na platbu za služby a ďalšie povinné náležitosti (zabezpečenie správy domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy, upratovania spoločných častí, zimnej údržby v okolí domu a všetkých služieb súvisiacich s užívaním bytov a spoločných priestorov a garáží) a správca sa zaväzuje na výkon správy domu.  Určia sa aj ďalšie práva a povinnosti správcu aj vlastníkov bytu a suma za správu domu pre správcu.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva

Vzor zmluvy slúži na uloženie zmluvnej povinnosti účastníkom, aby v stanovenej lehote uzavreli riadnu kúpnu zmluvu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v určenej lehote uzavrú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Určí sa obsah budúcej kúpnej zmluvy, kúpna cena a spôsob jej splatenia a ďalšie práva a povinnosti oboch budúcich zmluvných strán. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluva o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve

Vzor zmluvy slúži na dohodnutie sa na základných ustanoveniach medzi prevodcom a nadobúdateľom. Uvedie sa v nej predmet zmluvy, cena za prevod členských práv a povinností (prevod členských práv a povinností je uskutočnený za dohodnutú zmluvnú cenu prevodu), povinnosti zmluvných strán a ostatné dojednania. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy bude podpísaná všetkými účastníkmi.

Zmluva o podnájme bytu

Vzor zmluvy slúži na uzatvorenie nájmu bytu v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom. V zmluve sa určia práva a povinnosti oboch strán, výška nájomného, spôsob platby nájomného, doba ukončenia prenájmu, výpovedná lehota, podmienky vykonávania opráv v byte, okolnosti, ktoré dovoľujú nájomcovi alebo podnájomcovi vypovedať zmluvu a ďalšie dôležité skutočnosti.

Zmluva o nadstavbe bytov a prevode spoluvlastníckeho podielu

Vzor zmluvy slúži pri nadstavbe bytov, aby stavebný proces prebehol tak, ako má. Uvedú sa informácie o stavebníkovi a zároveň obstarávateľovi stavby a o vlastníkoch bytov. Určia sa spoločné časti a príslušenstvo domu a spoločné zariadenia domu. Detailne sa popíše predmet zmluvy. Spíše sa dohoda o stavebníkoch (napr. ako a kým budú hradené všetky náklady týkajúce sa stavby).

Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu

Vzor zmluvy slúži na prevod vlastníctva medzi členmi družstva ako nadobúdateľmi a bytovým družstvom ako prevádzajúcim o prevode vlastníctva. Určí sa predmet prevodu vlastníctva, popis a rozsah vlastníctva. Ďalej sa v nej nachádza určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytu, technický stav domu a bytu, úprava práv k pozemku, cena bytu, správa domu, spôsob nadobudnutia vlastníctva.

Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve BD

Vzor zmluvy slúži na vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva. Dôvod na vypovedanie je neplatenie nájomného. Určí sa tu výška dlžného nájomného a doba jeho neplatenia, spomenie sa výpovedná lehota, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve. Ku dňu skončenia nájmu musí dlžník dlžnú sumu vyrovnať a uvoľnené predmetné nebytové priestory zápisnične odovzdať určenej osobe.

Výpoveď nájomnej zmluvy

Vzor výpovede nájomnej zmluvy slúži na výpoveď nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Ukončuje sa ňou prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.
Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájom sa vypovedá v lehote, ktorá je dohodnutá v nájomnej zmluve.

Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Vzor zmluvy slúži na ukončenie nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na ukončení nájomného vzťahu a na vzájomnom vyrovnaní záväzkov. V zmluve sa určí výška kaucie, ktorá bude vrátená nájomcovi a ako bola táto výška vypočítaná. Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že po predaní zostávajúcej kaucie nemajú voči sebe žiadne záväzky ani povinnosti.

Preberací protokol k novostavbe

Vzor zmluvy slúži na oboznámenie oboch strán, kupujúceho aj predávajúceho, so stavom predmetu. Tento predmet kupujúci preberá a predávajúci odovzdáva na základe kúpnej zmluvy. Strana predávajúceho týmto protokolom fyzicky predáva predmetnú nehnuteľnosť strane kupujúceho. Strana kupujúceho prehlasuje, že je so stavom nehnuteľnosti - novostavby plne oboznámená a predmetnú nehnuteľnosť v neporušenom a novom stave prijíma.