Kúpa, predaj, nájom nehnuteľností

24 zmlúv

Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Vzor žiadosti slúži na požiadanie notára o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice pri predaji nehnuteľnosti. Uvedie sa, medzi kým bola predmetná notárska zápisnica spísaná a čoho sa týkala. Žiada sa aj informácia, kedy si bude môcť žiadateľ rovnopis prevziať.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Vzor žiadosti slúži na pridelenie nájomného bytu z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí. K žiadosti sa prikladá: čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch rodiny, potvrdenia zamestnávateľa o pracovnom pomere, doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok. Žiadosť sa podáva na príslušný Obvodný úrad.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Vzor žiadosti slúži na predĺženie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu pre prenajímateľa, ak v nájomnej zmluve bol nájom na dobu určitú. Uvedú sa tu informácie o prenajímateľovi aj nájomcovi, opíše sa predmetný byt, výška nájomného, dátum podpísania nájomnej zmluvy. Spomenie sa dátum ukončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy a dátum, do ktorého chce nájomca predĺžiť nájomnú zmluvu.

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Vzor zmluvy slúži na dohodu medzi spoluvlastníkmi na zrušenie spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia. V zmluve sa uvedú informácie o konkrétnom pozemku a nehnuteľnosti, hodnota vysporiadanej parcely, detaily o vzájomnom vysporiadaní spoluvlastníkov. Účastníci zmluvy súhlasia, aby Katastrálny úrad na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.

Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Vzor zmluvy slúži na určenie orgánov, názvu, sídla, orgánov spoločenstva, jeho predsedu, rady, informácie o zhromaždeniach, spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku, úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, úpravu majetkových  pomerov spoločenstva, spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv, okolnosti jeho zrušenia.

Zmluva o výkone správy domu

Vzor zmluvy slúži pre určenie záväzku vlastníkov bytov na platbu za služby a ďalšie povinné náležitosti (zabezpečenie správy domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy, upratovania spoločných častí, zimnej údržby v okolí domu a všetkých služieb súvisiacich s užívaním bytov a spoločných priestorov a garáží) a správca sa zaväzuje na výkon správy domu.  Určia sa aj ďalšie práva a povinnosti správcu aj vlastníkov bytu a suma za správu domu pre správcu.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva

Vzor zmluvy slúži na uloženie zmluvnej povinnosti účastníkom, aby v stanovenej lehote uzavreli riadnu kúpnu zmluvu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v určenej lehote uzavrú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Určí sa obsah budúcej kúpnej zmluvy, kúpna cena a spôsob jej splatenia a ďalšie práva a povinnosti oboch budúcich zmluvných strán. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluva o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve

Vzor zmluvy slúži na dohodnutie sa na základných ustanoveniach medzi prevodcom a nadobúdateľom. Uvedie sa v nej predmet zmluvy, cena za prevod členských práv a povinností (prevod členských práv a povinností je uskutočnený za dohodnutú zmluvnú cenu prevodu), povinnosti zmluvných strán a ostatné dojednania. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy bude podpísaná všetkými účastníkmi.

Zmluva o podnájme bytu

Vzor zmluvy slúži na uzatvorenie nájmu bytu v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom. V zmluve sa určia práva a povinnosti oboch strán, výška nájomného, spôsob platby nájomného, doba ukončenia prenájmu, výpovedná lehota, podmienky vykonávania opráv v byte, okolnosti, ktoré dovoľujú nájomcovi alebo podnájomcovi vypovedať zmluvu a ďalšie dôležité skutočnosti.

Zmluva o nadstavbe bytov a prevode spoluvlastníckeho podielu

Vzor zmluvy slúži pri nadstavbe bytov, aby stavebný proces prebehol tak, ako má. Uvedú sa informácie o stavebníkovi a zároveň obstarávateľovi stavby a o vlastníkoch bytov. Určia sa spoločné časti a príslušenstvo domu a spoločné zariadenia domu. Detailne sa popíše predmet zmluvy. Spíše sa dohoda o stavebníkoch (napr. ako a kým budú hradené všetky náklady týkajúce sa stavby).

Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu

Vzor zmluvy slúži na prevod vlastníctva medzi členmi družstva ako nadobúdateľmi a bytovým družstvom ako prevádzajúcim o prevode vlastníctva. Určí sa predmet prevodu vlastníctva, popis a rozsah vlastníctva. Ďalej sa v nej nachádza určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytu, technický stav domu a bytu, úprava práv k pozemku, cena bytu, správa domu, spôsob nadobudnutia vlastníctva.

Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve BD

Vzor zmluvy slúži na vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva. Dôvod na vypovedanie je neplatenie nájomného. Určí sa tu výška dlžného nájomného a doba jeho neplatenia, spomenie sa výpovedná lehota, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve. Ku dňu skončenia nájmu musí dlžník dlžnú sumu vyrovnať a uvoľnené predmetné nebytové priestory zápisnične odovzdať určenej osobe.

Výpoveď nájomnej zmluvy

Vzor výpovede nájomnej zmluvy slúži na výpoveď nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Ukončuje sa ňou prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.
Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájom sa vypovedá v lehote, ktorá je dohodnutá v nájomnej zmluve.

Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Vzor zmluvy slúži na ukončenie nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na ukončení nájomného vzťahu a na vzájomnom vyrovnaní záväzkov. V zmluve sa určí výška kaucie, ktorá bude vrátená nájomcovi a ako bola táto výška vypočítaná. Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že po predaní zostávajúcej kaucie nemajú voči sebe žiadne záväzky ani povinnosti.

Preberací protokol k novostavbe

Vzor zmluvy slúži na oboznámenie oboch strán, kupujúceho aj predávajúceho, so stavom predmetu. Tento predmet kupujúci preberá a predávajúci odovzdáva na základe kúpnej zmluvy. Strana predávajúceho týmto protokolom fyzicky predáva predmetnú nehnuteľnosť strane kupujúceho. Strana kupujúceho prehlasuje, že je so stavom nehnuteľnosti - novostavby plne oboznámená a predmetnú nehnuteľnosť v neporušenom a novom stave prijíma.

Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Vzor plnej moci slúži na splnomocnenie, ktorým splnomocniteľ poveruje splnomocnenca pri zastupovaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti. Uvedú sa tu informácie o splnomocniteľovi aj splnomocnencovi, konkretizujú sa detaily kúpnej zmluvy, na uzavretie ktorej sa vzťahuje zastupovanie. Záujmy oboch strán nemôžu byť v rozpore. Splnomocnenec v zmluve prijíma splnomocnenie.