Žiadosti týkajúce sa stavby

9 zmlúv

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Vzor žiadosti slúži pre prípad, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou. Stavebník v takomto prípade musí písomne požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Obsahuje informácie o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, miesto a číslo vydaného stavebného povolenia, jeho platnosť a dôvod jej predĺženia.

Žiadosť prideliť súpisné číslo

Vzor žiadosti slúži pre pridelenie súpisného čísla na základe písomnej žiadosti mestskému alebo obecnému úradu, ktorý vydá rozhodnutie. Uvedie sa stavba, ktorej má byť súpisné číslo pridelené, jej katastrálne územie, jej stavebník, druh stavby a dátum jej ukončenia. K žiadosti sa priloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie, doklad o vlastníctve pozemku a geometrický plán.

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Vzor žiadosti slúži pre stavebníka, aby ňou požiadal o zmenu v užívaní stavby, ak dôjde k zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, k zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie alebo život a zdravie ľudí. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, číslo a miesto vydania stavebného povolenia a ďalšie náležitosti.

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Vzor žiadosti slúži pre prípad, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti ohláseniu stavby alebo projektovej dokumentácii, na základe ktorej získal stavebník stavebné povolenie. Tieto zmeny je nutné zakresliť do projektu pred kolaudáciou stavby a požiadať stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, dátum, číslo a miesto vydania stavebného povolenia a ďalšie náležitosti.

Žiadosť o stavebné povolenie

Vzor žiadosti slúži pre stavby každého druhu a tiež pri zmene stavieb (napr. nadstavbe, prístavbe a pri stavebných úpravách). Obsahuje údaje o navrhovateľovi, názov stavby, právo stavebníka k pozemkom, na ktorých bude stavba uskutočňovaná, projektanta stavby, spôsob jej realizácie, náklady stavby, predpokladaný dátum jej ukončenia, základné údaje o stavbe a údaje o účastníkoch stavebného konania.

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Vzor žiadosti slúži pre prípad, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou. Stavebník v takomto prípade musí písomne požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Obsahuje informácie o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, miesto a číslo vydaného stavebného povolenia, jeho platnosť a dôvod jej predĺženia.

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Vzor žiadosti slúži pre povolenie stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery alebo vzhľad. Uvedú sa v nej informácie o navrhovateľovi, predpokladaný dátum a dĺžka trvania terénnych úprav, údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy, ich účel a druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať s uvedením vlastníckych alebo iných práv.

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Vzor žiadosti slúži pre stavebný úrad, na základe ktorého je možné stavbu odstrániť. Uvedú sa v nej informácie o navrhovateľovi, názov stavby, právo stavebníka k stavbe (napr. vlastnícke), spôsob a dôvod jej odstránenia, dátum začatia a ukončenia prác, spôsob využitia uvoľneného pozemku, informácie o účastníkoch stavebného konania a návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť počas búracích prác.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Vzor žiadosti slúži v prípade, ak sa zistí, že stavba nebola realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie alebo na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie.