Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý ju podáva na spoluvlastníka z dôvodu, že ten odmieta povoliť opravu spoločnej nehnuteľnosti, aj keď je táto oprava nutná. Žalobca dokáže svoje podielové spoluvlastníctvo k pozemku výpisom z katastra nehnuteľností. Je oprávnený túto opravu uskutočniť a žalovaný je mu povinný nahradiť náklady za súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

1.1    Žalovaný je podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. 123 a na ňom postaveného domu č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV. č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2    Vodovodné potrubie je vzhľadom k 50-ročnému vek domu poškodené a jeho oprava je bezpodmienečne nutná, nakoľko dochádza v pivnici k presakovaniu vody.

Čl. 2

2.1    Žalovaný sa na oprave odmieta podieľať a nechce mi dať ani súhlas k tomu, aby som opravu urobil sám. Tá je však nevyhnutná a pre tieto účely je najvhodnejšie vymeniť kompletnú vodoinštaláciu domu za modernú, konkrétne za plastové potrubie.

Vzhľadom k tomu, že veľkosťou podielu je daná rovnosť hlasov spoluvlastníkov nemôžeme sa dohodnúť.

Čl. 3

3.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalobca je oprávnený uskutočniť opravu vodoinštalácie domu č. p. 12 zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača,  tým že nahradí potrubie novým, plastovým.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010 Ján Vážny

             žalobca   
Dôkaz:        Výsluch účastníkov

Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, LV č. KÚ Bratislava - Rača

        Posudok znalca Ing. Juraja Nemca, Mýtna 8, 874 12 Bratislava, zo dňa 01.03.2010 č. 14–08–10