Žaloba o určenie povinnosti dať súhlas s výmenou bytu

Vzor žaloby slúži ako určenie povinnosti prenajímateľovi vydať súhlas s výmenou bytu nájomcovi, ktorý uzatvoril takúto zmluvu o výmene s iným nájomcom v rovnakom dome. Žalobca preukáže nájomnou zmluvou, že je nájomcom predmetného bytu. Preukáže písomnú dohodu o výmene bytov, ktorú uzatvoril so susedom. Prenajímateľ ale s touto dohodou nesúhlasí a odmietol uviesť aj dôvod svojho nesúhlasu. Je ale povinný dať žalobcovi tento súhlas písomne.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o určenie povinnosti dať súhlas s výmenou bytu


Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo


Čl. 1


1.1    Žalovaný je vlastníkom domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave. Ja som nájomcom bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí tohto domu, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením. Dňa 01.02.2008 mi ho žalovaný prenajal, na základe nájomnej zmluvy, do výlučného užívania.

Čl. 2


2.1    Dňa 23.03.2010 som uzavrel so susedom Jurajom Nemcom, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 121212/9898, majúcim prenajatý byt veľkostnej kategórie 4+1 vo rovnakom dome, písomnou dohodou o výmene našich bytov.

Čl. 3


3.1    Žalovaného som požiadal o súhlas s uvedenou výmenou bytov. On mi však udelenie súhlasu odoprel a odmietol uviesť akýkoľvek dôvod svojho stanoviska. Na neudelenie súhlasu pritom nemá žiadny dôvod, tým menej závažný.  

Čl. 4


4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Žalovaný je povinný dať žalobcovi písomný súhlas s výmenou bytu 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí jeho domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, podľa dohody o výmene bytov, ktorú uzavrel žalobca dňa 23.03.2010 s vlastníkom druhého bytu Jurajom Nemcom.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.  

V Bratislave, dňa 16.04.2010

Ján Vážny

  žalobca             Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Dohoda o výmene bytov zo dňa 23.03.2010
        Nájomná zmluva z 01.02.2008