Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý žiada, aby pre jeho spolubývajúceho súd zrušil nájom z dôvodu jeho správania, ktorým porušuje dohodu o spoločnom nájme. Popíše sa predmetný byt a skutočnosti, ktorými žalovaný vytvára stav, ktorý bráni ich spoločnému nájmu. Žalovaný je povinný byt vypratať a odovzdať žalobcovi do termínu uvedenom v rozsudku a tiež nahradiť žalobcovi náklady za súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Nábrežná 14

841 01 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu


Čl. 1


1.1    Žalovaný je, podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2001, mojím spolunájomcom bytu 4+2 vo výmere 296 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, tvorenom tromi izbami, kuchyňou, jedným WC a kúpeľňou s WC, komorou a predsieňou. Byt je vybavený elektrickým bojlerom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou, ústredným kúrením a kuchynskou linkou.  

Čl. 2


2.1    Žalovaný v poslednom roku neustále navštevuje herne a kasína a tam na výherných hracích automatoch utráca takmer celú svoju mzdu a pravidelne sa oneskoruje s platením svojej časti nájomného a poplatkov za energie. Za posledné dva mesiace nezaplatil vôbec. Takýto stav je pre mňa dlhodobo nezvládnuteľný. Týmto správaním tak vytvára taký stav, ktorý bráni spoločnému užívaniu bytu a ktorý som ja nezavinil.

Čl. 3


3.1    S ohľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

rozsudku


Právo odporcu na spoločný byt na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, sa ruší a byt bude ďalej užívať ako jediný nájomca žalobca. Žalovaný je povinný byt vypratať a taký odovzdať žalobcovi do 20 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudne právnu moc.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010


              Ján Vážny           

                                                   žalobcaDôkaz:        Výsluch účastníkov

Nájomná zmluva z 01.02.2001