Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý ju podá na súd, aby sa po rozvode jeho bývalá manželka vysťahovala zo služobného bytu, ktorý je pridelený jemu. Majiteľ preukáže svoje vlastníctvo bytu a rozvod manželov preukáže rozsudkom o rozvode. Žalovaná je povinná vypratať byt do termínu uvedeného v rozsudku a nahradiť žalobcovi náklady za súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaná:    Mária Vážna                                                Nábrežná 14

841 01 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

1.1    V roku 1998 mi bol, na základe dohody o prevzatí a odovzdaní bytu ako príslušníkovi Policajného zboru SR, pridelený Mestským úradom Bratislava I. služobný byt vo veľkostnej kategórii 3+1 vo výmere 120 m2, v nájomnom dome č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave.  


1.2    V súčasnosti som stále v služobnom pomere u Polície Slovenskej republiky a vyššie uvedený byt stále využívam.

Čl. 2

2.1    Po uzavretí manželstva so žalovanou, dotavaného k 12.05.2005, sa ku mne, teda ako moja manželka, nasťahovala a domácnosť sme viedli spoločne.

2.2    Naše manželstva bolo bezdetné a dňa 01.06.2009 bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, č. j. 5B 123/2009 – 12-AB, na ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 02.07.2009.

Čl. 3


3.1    Rozvodom manželstva prestala byť žalovaná čelnom mojej domácnosti, a pretože nevzniklo právo spoločného užívania a nájmu uvedeného bytu, odpadol právny dôvod na to, aby ho naďalej užívala.

Čl. 4


4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Žalovaná je povinná vypratať služobný byt žalobcu vo veľkostnej kategórii 3+1 vo výmere 120 m2, v nájomnom dome č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave a ako taký ho žalobcovi odovzdať do 15 dní odo dňa, ku ktorému jej bude zaistený náhradný byt.
Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

V Bratislava, dňa 10.04.2010

Ján Vážny

 žalobca             

Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Osobné doklady účastníkov
        Spis Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave č. j. 5B 123/2009–12-AB
        Správa Mestského úradu Bratislava I.
        Rozhodnutie o pridelení bytu a dohoda o jeho odovzdaní a prevzatí