Žaloba o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Vzor žaloby slúži, keď žalobca žiada súd o povolenie vysťahovať nájomcu z bytu pred ukončením nájmu z vážnych osobných dôvodov. Nájomcovi bude daná lehota na nájdenie nového bývania. Vlastník bytu preukáže svoje vlastníctvo výpisom z katastra nehnuteľností. Priloží sa nájomná zmluva, na základe vznikol nájomcovi nájom k predmetnému bytu. Popíšu sa vážne osobné dôvody, pre ktoré vlastník nájom vypovedá.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890


Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210Žaloba o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo


Čl. 1


1.1    Som vlastníkom bytu veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, č. orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.


1.2    Žalovaný je na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2006 nájomcom vyššie uvedeného bytu.

Čl. 2


2.1    Som ženatým otcom dvoch neplnoletých detí Petra a Lenky. Doteraz sme s manželkou Máriou a deťmi bývali v rodinnom dome na Nábrežnej ulici v Bratislave, na ktorý sme si s manželkou vzali hypotéku. Spoločne sme tiež vlastnili malú rodinnú firmu na výrobu kancelárskeho nábytku, Drevo, s. r. o. Z dôvodu prudkého poklesu zákaziek, zrejme v dôsledku práve prebiehajúcej ekonomickej krízy, naša firma skrachovala. Aby sme boli schopní splniť si záväzky voči veriteľom, boli sme nútení rozpredať nielen majetok firemný, ale i súkromný a vzhľadom k tomu, že sme obaja prišli o celkový zdroj príjmu, nemohli sme si dovoliť platiť hypotéku na vyššie uvedený dom, tak ho banka zabavila. V súčasnosti prespávame v byte Jany a Pavla Nemcových, rodičov manželky, v Bratislave, ktorý je vo veľkostnej kategórii 2+kk o výmere 55 m2. Tento stav je, už vzhľadom k obom dospievajúcim deťom, dlhodobo neúnosný, preto teraz naliehavo potrebujem byt uvedený v Čl. 1.1 pre seba a svoju rodinu, pretože, ako z vyššie uvedeného vyplýva, nemáme kde bývať.


Čl. 33.1    Sú teda dané naliehavé dôvody k výpovedi z nájmu bytu a privolenie súdu k nej podľa § 711 a odst. 1 písm. a), Obč. zák.

3.2    Vypovedám týmto žalovanému nájom hore uvedeného a popísaného bytu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktoré začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Tento obsahuje privolenie súdu k výpovedi, a to z dôvodu uvedeného v § 711 odst. 1 písm. a) Obč. zák., pretože ako vlastník predmetného bytu potrebujem i tento byt pre seba, svoju manželku a deti.  


Čl. 4


4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Súd povoľuje výpoveď z nájmu bytu veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorú dal žalobca žalovanému. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
Žalovaný a všetci, ktorí s ním bývajú, sú povinní byt vypratať a v takom stave ho predať žalobcovi do 15 dní po zaistení náhradného bytu.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010


Ján Vážny   

             žalobca             Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Výsluch svedkov Jany a Pavla Nemcových
        Vyjadrenie Obvodného úradu v Bratislave I.
        Nájomná zmluva z 01.02.2006
        Výpis z katastra nehnuteľností ohľadom bytu na prvom poschodí domu č. popisné 45 KÚ Bratislava Ružinov        Vyjadrenie Slovenskej sporiteľne a.s.
        Výpis z obchodného registra firmy Drevo s.r.o.
        Výpisy manželov Vážnych z evidencie uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR Bratislava

Osobné doklady účastníkov a svedkov

        Vyjadrenie OSSZ Bratislava