Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Vzor žaloby slúži pre žalobcu, ktorý ju podáva na súd a žiada ňou nájomcu, aby odstránil stavbu z jeho pozemku, pretože na ňu nemá jeho súhlas ani stavebné povolenie. Žalobca preukáže svoje vlastníctvo k predmetnému pozemku kúpnou zmluvou. Uvedie sa stavba, ktorú urobil žalovaný bez vedomia žalobcu a stavebného povolenia. Žalovaný výzvu, aby stavbu odstránil, odmietol. Žalovaný je povinný odstrániť túto stavbu do termínu uvedenom v rozsudku.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Súdny poplatok vo výške 100,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo


Čl. 1

    1. Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2002 registrovanej na Notárskom úrade v Bratislave dňa 15.06.2002 pod sp. Zn. R I 415/02, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 128 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2    Žalovaný je mojím nájomníkom.

Čl. 2

2.1    V priebehu minulého roka si žalovaný pristaval na pozemku uvedenom v Čl. 1.1 murovanú dielňu a garáž, a to jednak bez patričného stavebného povolenia, tak aj bez môjho súhlasu. O tom, že tak činí, som nevedel, pretože žijem inde a často cestujem za prácou.

Čl. 3

3.1    Vyzval som žalovaného, aby dielňu s garážou odstránil, on to však odmieta.


Čl. 4

4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný odstrániť na vlastné náklady dielňu s garážou, postavenú na pozemku žalobcu č. parc. 257 zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady tohto konania a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  


V Bratislave dňa 10.04.2010


                                                        Ján Vážny
                                                          žalobca

Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Výpis z Katastra nehnuteľností Bratislava LV č. 123 KÚ Bratislava - Rača
        Vzájomná korešpondencia účastníkov
        Vyjadrenie Stavebného úradu v Bratislave