Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Vzor žaloby slúži ako návrh na súd, aby zanikol po rozvode manželov spoločný nájom bytu, a aby sa  žalobkyňa - manželka stala výlučným nájomcom. Uvedú sa tu informácie o predmetnom byte a návrh, aby byt ďalej užívala manželka, nakoľko má podľa rozsudku rozvodu vo výchove ich spoločného maloletého syna. Žalovaný je povinný byt vypratať a odovzdať žalobkyni a tiež nahradiť žalobkyni náklady za súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobkyňa:    Mária Vážna, rod. Nemcová                                            Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Ján Vážny                                                Nábrežná 14

841 01 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210

Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

    1. So žalovaným sme vstúpili do manželstva dňa 12.05.1998 na Mestskom úrade Bratislava I. Naše manželstvo je rozsudkom Okresného súdu v Bratislave I., č. j. 8C 45/2010-14, ku dňu 25.02.2010, rozvedené. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 25.03.2010. Z manželstva sa nám narodil dňa 08.03.2000 syn Martin, ktorý bol zverený do mojej výchovy.

Čl. 2

2.1    Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.1998, sme spoločnými nájomníkmi bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.  

Čl. 3

3.1    S odporcom nie sme schopní dohodnúť sa nielen na užívaní hore uvedeného bytu, ale ani na podieloch na platbách nájomného, energií a služieb. Vzhľadom k tomu, že mám vo výchove maloletého syna, je hlavne v jeho záujme, aby som predmetný byt užívala ako nájomca naďalej ja.  

Čl. 4


4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Právo odporcov spoločného nájmu bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí romu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením, sa zrušuje a byt bude naďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Žalovaný je povinný byt vypratať a odovzdať žalobkyni do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni náklady na toto konanie, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.     

V Bratislave dňa 10.04.2010

Mária Vážna

          žalobkyňa             Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Osobné doklady účastníkov
        Spis Okresného súdu v Bratislave I. č.j. 8C 45/2010–14
        Nájomná zmluva zo dňa 01.02.1998