Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu

Vzor žaloby slúži pre prenajímateľa, ktorý ako žalobca žiada od nájomcu, aby vypratal byt z dôvodu skončenia platnosti nájomnej zmluvy, ale ten to odmieta. Vlastník bytu dokáže jeho vlastníctvo na základe kúpnej zmluvy k bytu. Priloží sa nájomná zmluva, ktorá bola na dobu určitú, ktorá už prešla. Vlastník nájomcovi zamietol jej predĺženie a vyzval ho na vypratanie z bytu, on to ale odmieta. Žalovaný je povinný byt vypratať do termínu uvedeného v rozsudku.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 BratislavaŽalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                bytom rovnakým                                                r.č. 987654/3210

Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu


Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom

Dvojmo

Čl. 1

1.1    Podľa kúpnej zmluvy zo dňa 12.03.2004 som výlučným vlastníkom bytu 3 + kk s príslušenstvom v dome č. 14 na Nábrežnej ulici v Bratislave.

Čl. 2

2.1    Dňa 02.04.2008 sa ku mne žalovaný, ktorý je mojím nevlastným bratom zo strany otca, nasťahoval, pretože sa medzi ním a jeho družkou rozpadol dlhodobý vzťah a zostal sám a úplne bez prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že som jeho posledný príbuzný, ponúkol som mu možnosť bývania u mňa doma, avšak pod podmienkou, že si do troch mesiacov nájde prácu a od tej chvíle bude prispievať 50 % na náklady bývania a nákup stravy, a to iba po dobu trvajúcu maximálne dva roky, čo s vďakou prijal. Dňa 05.04.2008 sme preto spísali, na základe predchádzajúcej ústnej dohody, riadnu nájomnú zmluvu na dobu určitú, a to do 05.04.2010, riadiacu sa platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v ktorej sú popísané podmienky našej spoločnej dohody.

Čl. 3

3.1    Žalovaný podmienky uvedené v čl. 2 tohto návrhu splnil a dňa 05.04.2010 zaniklo právo žalovaného byt, označený v čl. 1 tohto návrhu, naďalej užívať.  Vzhľadom k tomu, že plánujem v blízkej dobe založenie rodiny s mojou dlhoročnou partnerkou, zamietol som požiadavku žalovaného o predĺženie nájomnej zmluvy a vyzval som ho, aby byt vypratal, čo však žalovaný odmieta.

Čl. 4

4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

r  o  z  s  u  d  k  u:

Žalovaný je povinný vypratať byt 3 + kk s príslušenstvom v dome č. 14 na Nábrežnej ulici v Bratislave do 1 mesiaca od zaistenia náhradného ubytovania.


V Bratislave dňa 12.04.2010

Ján Vážny

žalobca

Dôkaz:    Kópia kúpnej zmluvy z 12.03.2004
    Kópia nájomnej zmluvy z 04.05.2008
    Potvrdenie o zamestnaní žalovaného