Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Vzor žaloby slúži v prípade, ak nájomca ako žalovaný postavil na pozemku stavbu bez súhlasu, ktorú majiteľ ako žalobca požaduje prikázať za náhradu do svojho vlastníctva. Majiteľ preukáže svoje vlastníctvo pozemku kúpnou zmluvou. Uvedie sa nájomný stav žalobcu z k žalovanámu. Opíše sa predmetná stavba, ktorú žalovaný urobil na pozemku žalobcu bez súhlasu majiteľa pozemku.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210

Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Súdny poplatok vo výške 100,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

    1. Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2000 registrovanej Notárskym úradom v Bratislave dňa 17.06.2000 pod sp. Zn. R I 123/00, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 222, zastavenej plochy a záhrady č. parc. 333 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 654 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2    Žalovaný je mojím nájomníkom.

Čl. 2

2.1    V priebehu minulého roka si žalovaný pristavil na pozemku uvedenom v Čl. 1.1 murovanú dielňu a garáž (ďalej len „prístavba“), a to bez môjho súhlasu. Pritom zničil rozľahlé záhony, ktoré sa v mieste prístavby nachádzali takmer nový skleník so vzácnymi rastlinami. O tom, že tak robí, som nevedel, pretože žijem inde a často cestujem za prácou.

Čl. 3

3.1    Žalovaný nebol ochotný rokovať so mnou o akomkoľvek riešení tejto situácie. Vzhľadom k tomu, že odstránenie prístavby by bolo neúčelné a jej zbúranie by znamenalo likvidáciu hodnôt stavebného materiálu a stavebných prác, môžem a chcem prístavbu využiť. Jej cenu odhadujem na 2 000,- EUR. Túto čiastku, zníženú o hodnotu zničených vecí, uvedených v Čl. 2, som za prístavbu ochotný žalovanému zaplatiť ako náhradu, výsledná suma je 760,- EUR.

Čl. 4

4.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Dielňa s garážou vrátane vybavenia, postavená žalovaným na pozemku žalobcu č. parc. 222 zapísanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 654 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, sa prikazuje za náhradu do vlastníctva žalobcu. Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému čiastku 760,- EUR do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.  


V Bratislave dňa 10.04.2010

    Ján Vážny

žalobca       Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 654 KÚ Bratislava - Rača
        Vzájomná korešpondencia účastníkov
        Vyjadrenie stavebného úradu v Bratislave
        Znalecký posudok na hodnotu prístavby a účelnosť jeho odstránenia
        Faktúra na úhradu služieb, vrátane montáže skleníka, záhradníckej firmy ABC s.r.o.