Žaloby o nehnuteľnostiach

18 zmlúv

Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

Vzor žaloby slúži v prípade, ak od suseda požadujete, aby oplotil pozemok, pretože ničí váš majetok, ale on túto žiadosť odmieta. Opíše sa predmetný pozemok a okolnosti, ktorými sused ničí jeho pozemok. Žalobca vyzval žalovaného, aby svoj pozemok oplotil, on to ale odmieta s tým, že ho môže oplotiť aj žalobca. Žalovanému sa určuje povinnosť oplotiť svoj pozemok do termínu uvedenom v rozsudku.

Žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Vzor žaloby slúži pre nájomcu, ak mu prenajímateľ neoprávnene doručil výpoveď z nájmu, aj keď neporušil podmienky nájomnej zmluvy. Uvedie sa byt, ktorého sa nájomná zmluva týka a výška nájomného, ktoré mal podľa nej nájomca platiť prenajímateľovi. Určí sa aj dôvod, pre ktorý prenajímateľ zmluvu vypovedá - neplatenie nájomného. Tento dôvod sa ale nezakladá na pravde, preto nájomca podáva túto žalobu, aby súd uznal, že výpoveď z nájmu je neplatná.