Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

Vzor žaloby slúži v prípade, ak od suseda požadujete, aby oplotil pozemok, pretože ničí váš majetok, ale on túto žiadosť odmieta. Opíše sa predmetný pozemok a okolnosti, ktorými sused ničí jeho pozemok. Žalobca vyzval žalovaného, aby svoj pozemok oplotil, on to ale odmieta s tým, že ho môže oplotiť aj žalobca. Žalovanému sa určuje povinnosť oplotiť svoj pozemok do termínu uvedenom v rozsudku.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                             Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                            Nábrežná 16

841 01 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210

Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

(§ 127 ods. 2 OZ)

   

 Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom

Dvojmo

I.

Na mojej parcele č.123 kat. úz. Bratislava - Ružinov  mám postavený rodinný dom č. 14 . Za domom mám neoplotenú zeleninovú a sčasti aj kvetinovú záhradu o výmere 100 m2. V susedstve má žalovaný parcelu č. 987 kat. úz. Bratislava - Ružinov, taktiež neoplotenú, na ktorej má postavený rodinný dom a hospodárske budovy.

 

Dôkaz:     Výpis z katastra nehnuteľností

 

II.

Žalovaný od jari tohto roku začal vo väčšej miere chovať sliepky, husi a kačice, ktoré voľne z jeho parcely prechádzajú do mojej záhrady. V mojej záhrade mi sústave poškodzujú úrodu a kvetiny tak, že ich ohrýzajú a zašľapujú. Prichádzajú aj na dvor k môjmu domu, ktorý znečisťujú. Keď som zistil z rozprávania žalovaného, že aj v budúcnosti bude chovať hydinu vo väčšom rozsahu, vyzval som ho, aby si svoj pozemok oplotil tak, aby jeho hydina nemohla prechádzať na môj pozemok. Oznámil mi, že pozemok si môžem oplotiť ja.

 

Dôkaz:     Výsluch svedkyne Márie Nemcovej, Nábrežná 18, 841 01 Bratislava

III.

Pretože žalovaný odmieta oplotiť svoj pozemok, z ktorého preniká jeho hydina na môj pozemok, poškodzuje na ňom úrodu a znečisťuje ho, navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania a po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu vydal tento

 

r o z s u d o k :

Žalovaný je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozsudku svoju parcelu č. 987 kat. úz. Bratislava - Ružinov oplotiť tak, aby hydina z jeho parcely nevnikala na parcelu žalobcu č. 123 kat. úz. Bratislava - Ružinov .

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní.

V Bratislave dňa 10.04.2010


Ján Vážny

 žalobca