Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Vzor žaloby slúži, keď žalobca požaduje úpravu užívania spoločnej veci formou ukončenia užívania kvôli nezhodám medzi spoluvlastníkmi. Preukáže sa vlastníctvo oboch strán k predmetnej nehnuteľnosti výpisom z katastra nehnuteľností. Uvedie sa dôvod, kvôli ktorému žiadajú túto úpravu a to zrušením a vysporiadaním spoluvlastníctva. Navrhuje sa dom predať a peniaze za predaj si rozdeliť rovnakým dielom.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890


Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom

Dvojmo

Čl. 1

    1. Žalovaný je podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. 123 a na ňom vystavaného poschodového domu č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaného na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava Rača. V dome sú dve rovnaké bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, pivnica a úžitkový povalový priestor.

Čl. 2

2.1    Medzi žalobcom a žalovaným prišlo k nezhode ohľadom ďalšieho užívania domu a vzhľadom na rovnosť podielov je daná i rovnosť hlasov spoluvlastníkov, čo vedie k situácii, kedy nemôže prísť k dohode.

Čl. 3

3.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalobca je oprávnený užívať v dome č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, zapísanom na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, bytovú jednotku umiestnenú na prízemí. Žalovaný je oprávnený užívať v rovnakom dome bytovú jednotku na prvom poschodí.  

Odporcovia sú ďalej oprávnení spoločné priestory, ktorými sú pivnica, povala a chodby, užívať rovnakým dielom, teda na polovicu. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave dňa 10.04.2010


Ján Vážny

 žalobca

       Dôkaz:        Výsluch účastníkov

Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, LV č. 33 KÚ Bratislava - Rača