Žaloba o vypratanie bytu po rozvode manželov

Vzor žaloby slúži na domáhanie majiteľa bytu, aby po rozvode jeho bývalá manželka vypratala byt, v ktorom spoločne bývali. Majiteľ bytu dokáže svoje vlastníctvo výpisom z katastra nehnuteľností. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode majiteľ manželku vyzval, aby byt vypratala, ona to ale odmieta. Popíše sa v nej predmetný byt a určí sa doba, do ktorej ho musí žalobkyňa vypratať. Žalobcovi musí tiež nahradiť náklady na súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaná:    Mária Vážna                                                Nábrežná 14

841 01 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o vypratanie bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo


Čl. 1

1.1    V dedičskom konaní 12.04.2001, mi bol po mojom otcovi odkázaný nájomný dom č. popisné 45, č. orientačné 60 na Nábrežnej ulici v Bratislave na parcele č. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 128 a oplotenie. Dom a pozemky sú zapísané ako moje vlastníctvo na Katastrálnom úrade v Bratislave, Katastrálneho pracoviska v Bratislave  na liste vlastníctva č. 642 pre katastrálne územie a obec Bratislava – Ružinov. Dom pozostáva zo šiestich rovnakých bytových jednotiek vo veľkostnej kategórii 3+1 o výmere 120 m2. Jednotlivé byty sú rozdelené na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.  

Čl. 2


2.1    V jednom z hore uvedených bytov, konkrétne v byte č. 6, bývam a ostatné prenajímam.  

2.2    Po uzavretí manželstva so žalovanou, datovaného k 12.05.2002, sa ku mne, teda ako moja manželka, nasťahovala a domácnosť sme viedli spoločne.

Čl. 3


3.1    Naše manželstvo bolo bezdetné a dňa 01.02.2010 bolo rozvodené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave      č. j. 5B 126/2009–18-KH, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 09.03.2010.

Čl. 4


4.1    Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode nášho manželstva odpadol dôvod k užívaniu môjho bytu bývalou manželkou. Vyzval som ju preto, aby byt vypratala, čo ale rezolútne odmieta.

Čl. 5


5.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Žalovaná je povinná vypratať byt č. 6 veľkostnej kategórie 3+1 v dome č. popisné 45, č. orientačné 60 na Nábrežnej ulici v Bratislave, najneskôr do 30 dní od zaistenia náhradného ubytovania.
Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  V Bratislave dňa 10.04.2010

   

Ján Vážny                

 žalobca

Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Výpis z katastru nehnuteľností LV č. 643 KÚ Bratislava - Ružinov
        Spis Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave č. j. 5B 126/2009–18-KH
        Vzájomná korešpondencia odporcov
        Zápis z dedičského konania zo dne 12.04.2001