Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Vzor žaloby slúži na rozhodnutie súdu, že do vlastníctva dostane spoločnú nehnuteľnosť jeden zo spoluvlastníkov a druhému sa zruší podielové vlastníctvo tým, že ho prvý vyplatí. Uvedú sa tu detaily o predmetnej nehnuteľnosti, hodnota nehnuteľnosti, ktorú určil súdny znalec, dôvod ukončenia spoločného užívania. Určí sa, ktorý zo spoluvlastníkov dostane nehnuteľnosť do vlastníctva a akou sumou vyplatí druhého spoluvlastníka.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 Bratislava


Žalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210

Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Súdny poplatok vo výške 133,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

    1. Odporcovia sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku č. parc. 123 a na ňom postaveného poschodového domu č. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaných na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača. V dome sú dve bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, avšak so spoločnou kuchyňou a kúpeľnou, ďalej pivnica a úžitková povala.

1.2    Podľa znaleckého posudku č. 232/25 T O8 súdneho znalca Ing. Juraja Nemca, Mýtna 8, 842 01 Bratislava, zo dňa 01.03.2010, je hodnota nehnuteľnosti, uvedených vyššie, 40 000,- EUR.

Čl. 2

2.1    Spoločné užívanie nehnuteľnosti medzi nami vedie k nezhodám. O zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva sa nemôžeme dohodnúť. Reálne rozdelenie nehnuteľnosti, vzhľadom k nerovnomerne rozloženému pozemku a spoločným priestorom, nie je možné. Ja môžem dom využiť omnoho lepšie, nakoľko mám tri deti a ďalej s nami žije i moja imobilná matka. Žalovaný má iba družku a obaja sú bezdetní.  

Čl. 3

3.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Podielové spoluvlastníctvo odporcov k pozemku č. parc. 123 a na ňom postavenému poschodovému domu č. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, zapísanému na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, sa ruší.

Dom s pozemkom sa týmto prikazuje do výlučného vlastníctva žalobcu. Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému čiastku 20 000,- EUR do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku

V Bratislave dňa 10.04.2010Ján Vážny

 žalobca   

Dôkaz:        Výsluch účastníkov

Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 KÚ Bratislava – Rača

Znalecký posudok Ing. Juraja Nemca zo dňa 01.03.2010

        Kópia kúpnej zmluvy zo dňa 01.04.2006