Žiadosť prideliť súpisné číslo

Vzor žiadosti slúži pre pridelenie súpisného čísla na základe písomnej žiadosti mestskému alebo obecnému úradu, ktorý vydá rozhodnutie. Uvedie sa stavba, ktorej má byť súpisné číslo pridelené, jej katastrálne územie, jej stavebník, druh stavby a dátum jej ukončenia. K žiadosti sa priloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie, doklad o vlastníctve pozemku a geometrický plán.

..........................................................................................................................................................................

(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa)


Obecný / Mestský úrad ..........................

(adresa príslušného úradu)


VEC: Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe

 Žiadam o určenie súpisného čísla pre stavbu postavenú na parcele č. .........................................................

katastrálne územie ................................................................................., ktorej stavebníkom bol

..........................................................................................................................................................................

Jedná sa o (druh stavby): .................................................................................................................................

Stavba bola ukončená v roku ........................

V .......................... dňa ................................                            ...................................................................

                                podpis

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)


Prílohy k žiadosti:

  1. právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  2. doklad o vlastníctve pozemku
  3. geometrický plán