Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Vzor žiadosti slúži pre prípad, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou. Stavebník v takomto prípade musí písomne požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Obsahuje informácie o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, miesto a číslo vydaného stavebného povolenia, jeho platnosť a dôvod jej predĺženia.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)

Vec:  Žiadosť o predlženie lehoty výstavby
(v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov o predĺženie lehoty výstavby)


Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia:  ........................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
Dôvod predĺženie lehoty výstavby: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Predpokladaný dátum dokončenia výstavby:  ...........................................................................................

V ...................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)


Prílohy k žiadosti:

  1. kópia stavebného povolenia
  2. doklad o zaplatení správneho poplatku