Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Vzor žiadosti slúži pre stavebný úrad, na základe ktorého je možné stavbu odstrániť. Uvedú sa v nej informácie o navrhovateľovi, názov stavby, právo stavebníka k stavbe (napr. vlastnícke), spôsob a dôvod jej odstránenia, dátum začatia a ukončenia prác, spôsob využitia uvoľneného pozemku, informácie o účastníkoch stavebného konania a návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť počas búracích prác.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)

Vec:  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na odstránenie stavby)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník

 1. vlastnícke právo
 2. iné právo ( uviesť aké) .......................................................................................................................

Spôsob odstránenia stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Dôvod odstránenia stavby: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dátum začatia prác: ..............................................  Dátum ukončenia prác: ............................................
Stavba sa bude (nebude) odstraňovať pomocou trhavín.                                 (nehodiace sa preškrtnite)
Údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a spôsob jeho zneškodnenia: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Využitie uvoľneného pozemku: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mená a adresy účastníkov stavebného konania: .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť počas búracích prác: .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


V ...................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)


Prílohy k žiadosti:

 1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom.

 2. Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.

 3. V prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania.

 4. Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred.

 5. Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby.

 6. Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 7. Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky aj fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu.

 8. Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.  – platí sa v pokladni príslušného mestského úradu, resp. na obecnom úrade príslušnej obce.