Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Vzor ohlásenia slúži pre urdžiavacie práce a stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, nemení sa nimi vzhľad stavby ani spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, číslo a miesto vydaného stavebného povolenia, vzťah stavebníka k pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná a ďalšie náležitosti.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)
Vec:  Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia:  ........................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník:

 1. vlastnícke právo
 2. iné právo ( uviesť aké) .......................................................................................................................

Spôsob realizácie stavebných úprav:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Mená a adresy účastníkov stavebného konania: .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Náklady stavby: ............................................................................................................................................
Predpokladaný dátum trvania stavebných úprav: ....................................................................................

Druh, rozsah a účel uskutočnenia stavebných úprav: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


V....................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)


Prílohy k ohláseniu:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia
 2. súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť) je ½ alebo menší
 3. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
 4. stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).