Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Vzor zmluvy slúži na určenie orgánov, názvu, sídla, orgánov spoločenstva, jeho predsedu, rady, informácie o zhromaždeniach, spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku, úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, úpravu majetkových  pomerov spoločenstva, spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv, okolnosti jeho zrušenia.

Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Čl. I

Zmluva o zriadení Spoločenstva vlastníkov bytov a (nebytových priestorov) uzavretá podľa § 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

  1. Ján Pekný, 12.1. 1960, vlastník bytu č. 1 v bytovom dome v Bratislave, ul. Dolnozemská 12, súp. č. 123, vo vchode or. č. 74.

  2. Peter Mladý, 1.7.1950, vlastník bytu č. 2 v bytovom dome v Bratislave, ul. Dolnozemská 12, súp. č. 123, vo vchode or. č.: 74.

  3. Anna Silná, 6.6.1970, vlastník bytu č. 3 v bytovom dome v Bratislave, ul. Dolnozemská 12, súp. č. 123, vo vchode or. č.: 74.

  4. Marta Dobrá, 4.3.1975, vlastník bytu č. 4 v bytovom dome v Bratislave, ul. Dolnozemská 12, súp. č. 123, vo vchode or. č.: 74.

Čl. II

Úvodné ustanovenie

1.      Vlastníci bytov, ktorí uzatvárajú túto zmluvu, sú vlastníkmi bytového domu, ktorý sa nachádza na Dolnozemskej ul. č. 12, súp. číslo 123 v Bratislave, a ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 199/12.

2.      Za účelom zabezpečenia správy bytového domu a ďalších činnosti so správou spojených sa zmluvné strany rozhodli založiť Spoločenstvo bytov a nebytových priestorov 

3.      Spoločenstvo ako združenie je právnickou osobou, ktorá je zapísaná v registri združení vedenom na Obvodnom úrade Bratislava – Petržalka.

Čl. III

Názov a sídlo spoločenstva

 

1.      Názov spoločenstva  : „Bytové spoločenstvo ABC“ 

2.      Sídlo spoločenstva je v Bratislave, ul. Dolnozemská  č. 12.

Čl. IV

Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú :
a) predseda,

b) rada,

c) zhromaždenie,

d) iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve. 

Čl. V

Predseda

1.      Predseda je štatutárny orgán , ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene.

2.      Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na tri roky.

3.      Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkoly a je bezúhonná.

4.      Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú zákonom, zmluvou o spoločenstve, alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva

5.      Predseda navrhuje:

a)      rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,

b)      ročnú účtovnú závierku spoločenstva,

c)      výšku mesačných úhrad za plnenia,

d)      výšku mesačných platieb za správu,

e)      použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,

f)        výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,

g)      vyúčtovanie úhrad za plnenie.

6.      Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov alebo tretím osobám porušením svojich povinnosti alebo prekročením svojich právomoci.

7.      Predseda nesmie :

a)      vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva,

b)      sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.

8.  Vlastníci sa dohodli, že predsedom na najbližšie funkčné obdobie sa stáva Ján Pekný.

Čl. VI

Rada

1.      Rada je dozorný orgán spoločenstva.

2.      Rada :

a)         zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok ,

b)        kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c)         navrhuje odvolanie predsedu.

3.      Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.

4.      Členom rady nemôže byť predseda.

5.      Funkčné obdobie je tri roky.

6.      Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Členovia rady sú oprávnení  nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva  a kontrolujú , či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade so zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami spoločenstva.

7.      Člen rady nesmie :

a)      vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva,

b)      sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.

8. Rada zvoláva zhromaždenie podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Čl. VII

Zhromaždenie

1.      Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

2.      Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

3.      Zhromaždenie

a)      schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia,

b)      schvaľuje rozpočet,

c)      schvaľuje ročnú účtovnú závierku a vyúčtovanie úhrad za plnenie,

d)      schvaľuje výšku mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu a príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv,

e)      rozhoduje o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,

f)        volí a odvoláva členov rady,

g)      volí a odvoláva predsedu,

h)      rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva,

i)        rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,

j)        rozhoduje o správe alebo o zmene spôsobu výkonu správy,

k)      určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady,

l)        rozhoduje o ďalších skutočnostiach, o ktorých podľa zákona nerozhoduje iný orgán.

Čl. VIII

Spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku

1.      Spoločenstvo zabezpečuje prevádzku domu a bytov, údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu a pozemku v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

2.      Spoločenstvo vykonáva správu dodávateľským spôsobom ak je to hospodárnejšie svojpomocne, prípadne vlastnými pracovníkmi. Uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti podľa zákona, najmä o dodávke plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, o poistení domu alebo o prenájme .

3.      Spoločenstvo rozhoduje o rozúčtovaní nákladov na správu domu a úhrad za plnenie na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

4.      Spoločenstvo uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti  najmú o dodávke plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, o poistení domu alebo o prenájme.

5.      Spoločenstvo hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi a s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj s majetkom získaným svojou činnosťou.