Zmluva o výkone správy domu

Vzor zmluvy slúži pre určenie záväzku vlastníkov bytov na platbu za služby a ďalšie povinné náležitosti (zabezpečenie správy domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy, upratovania spoločných častí, zimnej údržby v okolí domu a všetkých služieb súvisiacich s užívaním bytov a spoločných priestorov a garáží) a správca sa zaväzuje na výkon správy domu.  Určia sa aj ďalšie práva a povinnosti správcu aj vlastníkov bytu a suma za správu domu pre správcu.

Zmluva o výkone správy DOMU

uzavretá podľa § 8 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

v znení neskorších predpisov

medzi


Vlastníkmi:     Ján Vážny

r.č. 123456/7890

vlastník bytu č. 3, nebytového priestoru v rozsahu 24 m2,

garážového státia (samostatnej garáže)

Miroslav Pekný

r.č. 987654/3210)

vlastník bytu č. 4, nebytového priestoru v rozsahu 24 m2,

garážového státia (samostatnej garáže)

a


Správcom:     ABC a. s.                    

Prievozská 25

852 02 Bratislava

IČO: 12 345 678

DIČ: SK12 345 678

IČ DPH: 1234567890

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

zapísaný v Obchodnom registri oddiel 123/AA vložka číslo 678

zastúpený štatutárnym orgánom:  Jurajom Nemcom

I.

Úvodné ustanovenia


Správca ABC a.s. je správcovskou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. s predmetom činnosti správa nehnuteľností, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku bytových domov, budov a zariadení.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o výkone správy je List vlastníctva č. 123 zo dňa 20.05.2010 vydaný Správou katastra v Bratislave, z ktorého vyplýva vlastnícke právo k bytom, garážovému státiu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, spoločným priestorom.

II.

Predmet zmluvy


Vlastníci bytového domu v Bratislave – Staré mesto , na ulici Nábrežná číslo 14, súpisné číslo 12, ktorý je podľa Listu vlastníctva č. 123 zo dňa 20.05.2010 vydaného Správou katastra v Bratislave, postavený na pozemku parcelného čísla 9876 a 6543 čísla k.ú. Bratislave – Staré Mesto, poverujú správcu spoločnosť ABC a.s. na zabezpečenie správy domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy, upratovania spoločných častí, zimnej údržby v okolí domu a všetkých služieb súvisiacich s užívaním bytov a spoločných priestorov a garáží.
Vlastníci sa zaväzujú za poskytnuté služby uhrádzať pravidelné mesačné poplatky za správu domu a vykonané služby.
Správca prevezme bytový dom od spoluvlastníkov fyzickým prevzatím na základe spísanej zápisnice, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V zápisnici sa uvedú odovzdávané podklady týkajúce sa domu a to dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, technický stav domu. (V prípade zmeny správcovskej spoločnosti odovzdanie domu vykoná predchádzajúci správca).

III.

Práva a povinnosti správcu

 1. Správca sa zaväzuje, že:
  1. bude vykonávať správu domu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade s platnou právnou úpravou s odbornou starostlivosťou tak, aby vlastníci bytov, nebytových priestorov a garážových státí mohli nerušene vykonávať svoje vlastnícke práva,
  2. správu bude vykonávať v mene vlastníkov a na ich účet,
  3. bude pri výkone správy postupovať podľa uznesení vlastníkov bytov prijatých nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, alebo dvojtretinovou väčšinou v prípadoch, kde sa to vyžaduje v zákone č. 182/93 Z.z. (väčšie opravy domu).

 1. Za tým účelom správca zabezpečí uzavretie zmlúv:
  1. na odvoz domového odpadu,
  2. na zabezpečenie opráv výťahu,
  3. na odber elektrickej energie na osvetlenie spoločných priestorov,
  4. na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových a dažďových vôd,
  5. na upratovanie a čistenie spoločných a garážových priestorov a na výkon zimného čistenia priestorov súvisiacich s domom,
  6. na pravidelnú deratizáciu,
  7. na čistenie komínov a vodovodných šácht,
  8. so spoločnosťou zabezpečujúcou výkon nepretržitej havarijnej služby,
  9. na poistenie domu a poistenie voči následkom živelných škôd,
  10. na zabezpečenie ďalších služieb, ktorých vykonanie vyplýva z právnych predpisov, alebo na základe uznesenia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov.

 1. Správca je povinný zabezpečiť periodické plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov najmä:
   1. revíziu plynových zariadení,
   2. revíziu komínov,
   3. pravidelnú kontrolu protipožiarnych zariadení v dome a ich prehliadky,
   4. viesť účtovnú evidenciu
   5. viesť samostatný účet pre dom so samostatnou evidenciou fondu údržby a opráv a prevádzkového fondu,
   6. pravidelne mesačne informovať vlastníkov bytov o pohybe prostriedkov na účte formou spracovania prehľadu platieb s oddelením príjmov a výdavkov,
   7. správca určí výšku preddavkov za vykonávané služby, poplatky, poistné, odmenu správcu a ďalšie určené a dohodnuté platby, ktoré doručí jednotlivým vlastníkom s príkazom na úhradu.

IV.

Práva a povinnosti vlastníkov bytov

 1. Vlastníci bytov budú uplatňovať svoje práva v súlade s vymedzením práv a povinností v zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 2. Vlastníci uplatňujú svoje práva z účasti na správe domu osobnou účasťou na domových schôdzach vlastníkov, ktoré zvoláva správca domu na podnet zástupcu vlastníkov bytov, na podnet minimálne tretiny vlastníkov alebo z vlastného podnetu.
 3. Vlastníci rozhodujú na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom za každý byt má vlastník jeden hlas. Správca domu zvolá schôdzi vlastníkov v primeranom predstihu najmenej desať dní pred jej konaním a v pozvánke uvedie program schôdze, ktorý sa môže meniť a doplňovať na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov vlastníkov. V prípade, že sa na schôdzu nedostaví nadpolovičná väčšina vlastníkov, bude schôdza pokračovať o 60 minút, môže však rozhodnúť len o otázkach, v ktorých sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov.

Priebeh schôdze zaznamená zástupca správcu domu v zápisnici, v ktorej osobitne uvedie aj výsledok hlasovania k jednotlivým bodom rokovania.

Vlastník môže písomne splnomocniť iného vlastníka na svoje zastupovanie na schôdzi. V plnej moci môže aj uviesť svoj prejav vôle, ako má splnomocnenec hlasovať.

 1. Prehlasovaní vlastníci sa v prípade nesúhlasu s prijatým uznesením môžu obrátiť v lehote 15 dní na príslušný súd so žiadosťou, aby rozhodol o napadnutom uznesení.
 2. Vlastníci bytov si zvolia na schôdzi vlastníkov svojich zástupcov, ktorí ich budú zastupovať vo vzťahu k správcovi domu a budú na neho prenášať požiadavky vlastníkov.
 3. Vlastníci sú povinní uhrádzať preddavky na zabezpečenie výkonu správy, opráv a údržby domu na účet správcu vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo 123456789/0900

a) vo výške 0,50 EUR /m2 podlahovej plochy bytu do fondu opráv a údržby,

b) vo výške 20,- EUR za služby,

c) mesačnú odmenu za výkon správy vo výške 50,- EUR za byt.


V.

Odmena za správu


Vlastníci domu sa dohodli so správcom na mesačnej odmene správcu za výkon správy vo výške 50,- EUR na jeden byt a 10,- EUR za garáž (garážové státie). K tejto sume sa pripočíta DPH.

VI.

Platenie a vyúčtovanie

 1. Vlastník bytu uhradí určený preddavok a odmenu za správu za každý mesiac, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania na účet správcu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli na poplatku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s platením. V prípadoch hodných osobitného zreteľa najmä prechodnej zlej sociálnej situácie vlastníka môže schôdza vlastníkov na žiadosť dotknutého vlastníka rozhodnúť o odpustení časti alebo celého poplatku z omeškania.
 3. Správca domu vykoná vyúčtovanie preddavkov platieb za predchádzajúci rok do konca mesiaca máj na základe faktúr jednotlivých poskytovateľov dohodnutých služieb.
 4. Vlastník bytu je povinný uhradiť vyčíslený nedoplatok do 15 dní od doručenia vyúčtovania. Vlastník môže v tejto lehote požiadať správcu o vysvetlenie účtovaných položiek vyúčtovania a opravu nesprávne uvedených údajov, ktoré majú vplyv na výsledok vyúčtovania.
 5. Správca sa zaväzuje uhradiť preplatok z vyúčtovania na účet uvedený vlastníkom, alebo na jeho adresu poštovým peňažným poukazom.

VII.

Zodpovednosť za škodu


Správca zodpovedá za škodu na dome, ktorá vznikla zanedbaním dohodnutých povinností vyplývajúcich zo správy domu.
Správca domu nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nečinnosťou vlastníkov po jeho oznámení a upozornení na potrebu opráv na dome.
Vlastník bytu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil svojim konaním na dome alebo na jeho spoločnom zariadení. Škodu je povinný odstrániť uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo je povinný nahradiť náklady na odstránenie škody zabezpečenej správcom.

VIII.

Oprava a údržba domu

 1. Vlastníci domu súhlasia, aby správca domu vykonal opravy a údržbu z fondu opráv do predpokladaného rozpočtového nákladu do výšky 2 000,- EUR bez súhlasu vlastníkov, ktorí dávajú podpisom tejto zmluvy predchádzajúci súhlas. Náklady na opravu a údržbu, ktorá prevyšuje túto sumu musí správca domu odsúhlasiť s