Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Vzor žiadosti slúži na predĺženie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu pre prenajímateľa, ak v nájomnej zmluve bol nájom na dobu určitú. Uvedú sa tu informácie o prenajímateľovi aj nájomcovi, opíše sa predmetný byt, výška nájomného, dátum podpísania nájomnej zmluvy. Spomenie sa dátum ukončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy a dátum, do ktorého chce nájomca predĺžiť nájomnú zmluvu.

Prenajímateľ:        Ján Vážny
            Nábrežná 14

841 01 Bratislava

r.č. 123456/7890


Nájomca:        Miroslav Pekný
            Prievozská 25

852 02 Bratislava

r.č. 987654/3210    


Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Čl. 1

1.1    Dňa 02.01.2008 som podpísal zmluvu o prenájme bytu na ulici Mýtna 7, 843 01 Bratislava. Byt je na treťom poschodí s príslušenstvom. Nájomné bolo dohodnuté na 300,- Eur vrátane energií  za každý kalendárny mesiac.   


1.2    Nájom je na dobu určitú a to do 01.12.2010.

Čl. 2


2.1     Týmto Vás žiadam o predĺženie nájomnej zmluvy, aspoň na ďalší rok a to do 01.12.2011.  


V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny

nájomca