Preberací protokol k novostavbe

Vzor zmluvy slúži na oboznámenie oboch strán, kupujúceho aj predávajúceho, so stavom predmetu. Tento predmet kupujúci preberá a predávajúci odovzdáva na základe kúpnej zmluvy. Strana predávajúceho týmto protokolom fyzicky predáva predmetnú nehnuteľnosť strane kupujúceho. Strana kupujúceho prehlasuje, že je so stavom nehnuteľnosti - novostavby plne oboznámená a predmetnú nehnuteľnosť v neporušenom a novom stave prijíma.

Preberací protokol k novostavbe

prevádzanej na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10.02.2010 medzi nižšie uvedenými účastníkmi


Predávajúci:    Ján Vážny

Nábrežná 14

841 01 Bratislava

r.č. 123456/7890

ďalej len ako „predávajúci“

Kupujúci:    Miroslav Pekný

Prievozská 25

852 02 Bratislava

r.č. 987654/3210

ďalej len ako „kupujúci“


  1. Strana predávajúceho týmto protokolom fyzicky predáva predmetnú nehnuteľnosť strane kupujúceho.

  1. Strana kupujúceho prehlasuje, že je so stavom nehnuteľnosti - novostavby plne oboznámená a predmetnú nehnuteľnosť v neporušenom a novom stave prijíma.

  1. Tento protokol je vystavený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane každá strana.

V Bratislave, dňa 01.07.2010Ján Vážny                        Miroslav Pekný

            predávajúci                               kupujúci