Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Vzor žiadosti slúži pre prípad, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti ohláseniu stavby alebo projektovej dokumentácii, na základe ktorej získal stavebník stavebné povolenie. Tieto zmeny je nutné zakresliť do projektu pred kolaudáciou stavby a požiadať stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, dátum, číslo a miesto vydania stavebného povolenia a ďalšie náležitosti.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)

Vec:  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.
(podľa § 68 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)  a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia:  .......................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník

 1. vlastnícke právo
 2. iné právo ( uviesť aké) .......................................................................................................................

Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Opis navrhovaných zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou dokumentáciou :  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dôvody navrhovaných zmien: .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Mená a adresy účastníkov stavebného konania: .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................Dokumentáciu zmeny stavby vypracoval: ..................................................................................................

Ďalšie údaje, podstatné pre rozhodnutie stavebného úradu: ...................................................................


V ...................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k žiadosti:

 1. list vlastníctva
 2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
 3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach

 • situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
 • výkresy v rozsahu požadovanej zmeny

 1. technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby
 2. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
 3. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov