Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Vzor žiadosti slúži pre prípad, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou. Stavebník v takomto prípade musí písomne požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Obsahuje informácie o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, miesto a číslo vydaného stavebného povolenia, jeho platnosť a dôvod jej predĺženia.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)

Vec:  Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia
(podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. stavby)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia:  ........................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
Platnosť stavebného povolenia: ...................................................................................................................
Dôvod predĺženie platnosti: .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V ...................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k žiadosti:

  1. stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje