Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Vzor žiadosti slúži pre povolenie stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery alebo vzhľad. Uvedú sa v nej informácie o navrhovateľovi, predpokladaný dátum a dĺžka trvania terénnych úprav, údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy, ich účel a druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať s uvedením vlastníckych alebo iných práv.

Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, stavebný úrad)

VEC: Žiadosť o povolenie terénnych úprav


Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Predpokladaný dátum a dĺžka trvania terénnych úprav:  .......................................................................
Údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy: ................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Účel terénnych úprav: ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať s uvedením vlastníckych alebo iných práv:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


V ...................................... dňa:.............................                            ..............................................................

        podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k žiadosti:

  1. doklad, ktorým stavebník preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy
  2. dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach
  3. doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe

alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie (list

vlastníctva, nájomná zmluva a pod.)

  1. doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov
  2. doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania,

pokiaľ sa uskutočnili

  1. územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie

terénnych úprav


Pri technicky jednoduchých úpravách:

- stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres