Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Vzor žiadosti slúži v prípade, ak sa zistí, že stavba nebola realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie alebo na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)

Vec:  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

(podľa § 88a stavebného zákona v spojení s § 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Druh, účel a miesto stavby: .......................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník:

 1. vlastnícke právo
 2. iné právo ( uviesť aké) .......................................................................................................................

Projektant stavby:  .......................................................................................................................................
Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Náklady stavby: ............................................................................................................................................

Predpokladaný dátum ukončenia výstavby: ........................................................................................

Základné údaje o stavbe a rozsah rozostavania:  ...................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mená a adresy účastníkov stavebného konania: .........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................V....................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)Prílohy k žiadosti:

 1. list vlastníctva
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. kópia z katastrálnej mapy (geometrický plán)
 4. projektová dokumentácia stavby  v troch  vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
 5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 6. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 7. doklad o uhradený správneho poplatku