Zmluva na stavebný dozor

Vzor zmluvy slúži na dohodnutie sa o základných ustanoveniach týkajúcich sa vykonania stavebného dozoru medzi stavebníkom a stavebným dozorom. Určí sa spôsob a rozsah uskutočňovaných prác, konkrétne etapy stavby a spôsob ich kontroly zápisom do stavebného denníka, ktorý je povinný založiť a viesť stavebník. Za chyby diela (projektu pre stavebné povolenie) zodpovedá zhotoviteľ diela ( projektant), nie stavebný dozor.

Zmluva na stavebný dozorStavebník:        ABC, s.r.o.
            Romanova 15
            896 66 Bratislava
            IČO: 112 33 666
            Zastúpená: Ing. Peter Pekný
            (ďalej len stavebník)              
                  
Stavebný dozor:     XYZ, s.r.o.
            Nábrežná 59
            889 89 Bratislava
            Zastúpená: Ing. Ján Mladý
                                (ďalej len stavebný dozor)
                            

Predmet zmluvy

Stavebník a stavebný dozor sa dohodli na výkone stavebného dozoru na stavbe rodinného domu po vydaní stavebného povolenia.

  

Spôsob a rozsah uskutočňovania prác

I.

Stavebný dozor sleduje odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia, odborné ukladanie strojov a zariadení a vedenie stavebného denníka.

II.

    Pri výstavbe je nutné prizvať stavebný dozor k nasledovným etapám :

     -     po ukončení výkopov

  • pred zabetónovaním základovej dosky

  • pred zabetónovaním stužujúcich pásov a po uložení výstuže pásov a prekladov

  • pred zabetónovaním všetkých železobetónových konštrukcií – pred zakrytím výstuže

  • pred zabetónovaním stropov / monolitických,  montovaných/

  • pred demontážou debnenia stropov, schodísk  a prekladov

  • po montáži krovu

O kontrole hore uvedených etáp stavby  stavebný dozor vykoná zápis do stavebného denníka, ktorý je povinný založiť a viesť stavebník.

III.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii (týkajúce sa  hlavne statiky) je povinný  investor bezodkladne nahlásiť stavebnému dozoru.  Stavebný dozor sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie uskutočňovania stavby , radiť investorovi vo výklade stavebných projektov a  dohliadať na dodržanie podmienok určených v stavebnom povolení. Nezodpovedá však za kvalitu vykonanej práce ani investorom  samotným  a ani jeho dodávateľov.

IV.

Stavebník však spravidla nedokáže vykonať sám vlastnými silami všetky činnosti, potrebné na zhotovenie jednoduchej stavby. Máloktorý stavebník má oprávnenie na vykonávanie činností, týkajúcich sa vyhradených technických zariadení, t. j. zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích. Na vykonávanie týchto činností je potrebné oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. vyhláška č. 718/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), a preto ich stavebník zabezpečuje u oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Riadenie vykonávania týchto činností zabezpečuje stavbyvedúci zhotoviteľa, nie stavebný dozor stavebníka. Stavebný dozor nevykonáva dozornú, kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní týchto špeciálnych prác.

V.

Stavebný dozor v žiadnom prípade nemôže prevziať zodpovednosť za nedodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu v projekte pre stavebné povolenie. Za chyby diela (projektu pre stavebné povolenie) zodpovedá zhotoviteľ diela ( projektant), nie stavebný dozor.

 V Bratislave, dňa 10.mája 2010.................................                            ...........................................

     stavebník                                                                                     stavebný dozor