Ohlásenie jednoduchej stavby

Vzor ohlásenia slúži pre stavebníka, ktorý je vopred povinný ohlásiť túto stavbu písomne stavebnému úradu. Uvedú sa v nej informácie o navrhovateľovi, názov stavby, druh, účel a rozsah navrhovanej stavby, predpokladaný dátum jej ukončenia, spôsob realizácie. Vlastník preukáže dokladom vlastníctvo k pozemku, na ktorom bude stavby uskutočňovaná, právoplatné územné rozhodnutie a ďalšie.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)
Vec: Ohlásenie jednoduchej stavby
(podľa   ust.  §  55 ods.  2 písm. a)   v  súčinnosti   s   ust.  §  57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov a ust. § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré   ustanovenia stavebného zákona    )   


Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ...........................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie .........................................................
Druh, účel a rozsah ohlasovanej stavby: ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia stavby: ..................................................................................................
Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Projektant stavby:
  Meno a priezvisko / názov: .........................................................................................................................
  Adresa: .........................................................................................................................................................

V ...................................... dňa:.............................                            ..............................................................

                                                                                                  podpis navrhovateľa (stavebníka)

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k ohláseniu:

 1. doklad o vlastníctve, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu

 3. 2x projektová dokumentácia
 4. snímok z katastrálnej mapy
 5. súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 6. právoplatné územné rozhodnutie
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou
 9. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté