Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácii OK
Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
100 466
Reg. kancelárií
11 609
Reg. užívateľov
113 768
Fanúšikov
52 554

 

Vyhľadávanie

Ohlásenie drobnej stavby

Stručný popis

Vzor ohlásenia slúži pre stavby, ktoré majú pre hlavnú stavbu doplnkovú funkciu (napr. pre stavbu na bývanie), a ktoré nemôžu výrazne ovplyvniť životné prostredie. Uvedú sa informácie o navrhovateľovi, názov stavby, druh, účel a rozsah navrhovanej stavby a predpokladaný dátum ukončenia stavby. Priloží sa tiež vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)
Vec: Ohlásenie drobnej stavby

(podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ...........................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie .........................................................
Druh, účel a rozsah ohlasovanej stavby: ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia stavby: ..................................................................................................
Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Projektant stavby:
Meno a priezvisko / názov: .........................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................

V ...................................... dňa:.............................                            ..............................................................

                                                                                                  podpis navrhovateľa (stavebníka)

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k ohláseniu:

 1. list vlastníctva

 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu

 3. jednoduchý technický opis

 4. jednoduchý situačný výkres

 5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou