Ohlásenie drobnej stavby

Vzor ohlásenia slúži pre stavby, ktoré majú pre hlavnú stavbu doplnkovú funkciu (napr. pre stavbu na bývanie), a ktoré nemôžu výrazne ovplyvniť životné prostredie. Uvedú sa informácie o navrhovateľovi, názov stavby, druh, účel a rozsah navrhovanej stavby a predpokladaný dátum ukončenia stavby. Priloží sa tiež vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.


Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)
Vec: Ohlásenie drobnej stavby

(podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ...........................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie .........................................................
Druh, účel a rozsah ohlasovanej stavby: ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia stavby: ..................................................................................................
Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Projektant stavby:
Meno a priezvisko / názov: .........................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................

V ...................................... dňa:.............................                            ..............................................................

                                                                                                  podpis navrhovateľa (stavebníka)

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k ohláseniu:

 1. list vlastníctva

 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu

 3. jednoduchý technický opis

 4. jednoduchý situačný výkres

 5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou