Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vzor návhru na koladuačné rozhodnutie presne určí, za akých podmienok a na aký účel sa môže používať stavba. Uvedú sa informácie o navrhovateľovi, dátum a číslo vydaného stavebného povolenia (príp. zmena stavby pred dokončením), miesto jeho vydania, opis a dôvody vykonania odchýlok a zmien, predpokladaný dátum ukončenia stavby, náklady stavby, spôsob jej užívania, projektant stavby a spôsob jej realizácie.


Adresát

Stavebný úrad..................................

(adresa príslušného úradu)


Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(podľa § 79 a § 80 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z.)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ...........................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie .........................................................
Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia (príp. zmena stavby pred dokončením):                 .........................................................................................................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
Opis a dôvody vykonania odchýlok a zmien: ............................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia stavby: ..................................................................................................
  Termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby: ................................................
Náklady stavby: ............................................................................................................................................

Užívanie stavby:   a) trvalé

                              b) skúšobná prevádzka (uviesť čas jej trvania): ...................................................

Projektant stavby
  Meno a priezvisko / názov: .........................................................................................................................
  Adresa: .........................................................................................................................................................


Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................V ...................................... dňa:.............................                            ..............................................................

                                                                                                  podpis navrhovateľa (stavebníka)

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)Prílohy k návrhu:

 1. fotokópia právoplatného stavebného povolenia, právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením  

 2. list vlastníctva

 3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia

 5. geometrický plán  so zameraním stavby (nevyžaduje sa ak pri výstavbe nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby)

 6. stavebný denník

 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
 8. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:

 • doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z.o stavebných výrobkoch v platnom znení
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • stavebné povolenie, územné rozhodnutie

 1. doklad o energetickej certifikácii budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poznámka : Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších údajov a dokladov,  potrebných k vydaniu rozhodnutia!