Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Vzor zmluvy slúži na dohodu medzi spoluvlastníkmi na zrušenie spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia. V zmluve sa uvedú informácie o konkrétnom pozemku a nehnuteľnosti, hodnota vysporiadanej parcely, detaily o vzájomnom vysporiadaní spoluvlastníkov. Účastníci zmluvy súhlasia, aby Katastrálny úrad na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

(podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka)Spoluvlastníci:

  1. Ján Vážny,

nar. 19. 8. 1961 a

manželka Mária Vážna, rod. Malá

nar. 29.12. 1962

obidvaja bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

  1. Miroslav Pekný

nar. 20. 3. 1959 a

manželka Zuzana Pekná, rod. Pekárová

nar. 10. 9. 1959

obidvaja bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava


uzavreli túto dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

I.


Účastníci sú spoluvlastníkmi pozemku, parcely č. 1161 vo výmere 10 000 m a na ňom postavených dvoch chát, každá vo výmere 16 m2. Chaty pozostávajú z prízemia a podkrovia a sú bez elektrického pripojenia aj bez prívodu vody z obce.
Pozemok s nehnuteľnosťami sa nachádza v katastrálnom území Vyšná Šebastová, zapísanej na liste vlastníctva č. 73 Katastrálneho úradu v Prešove. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

II.


Od nadobudnutia uvedenej parcely do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy z 3. mája 2001, registrovanej na Notárskom úrade v Prešove pod sp. zn. R I 483/01, ju účastníci užívajú v rozdelenom stave. Dohodli sa preto zrušiť spoluvlastníctvo k tomuto pozemku a nehnuteľnostiam a vysporiadať sa podľa stavu, v akom sa doteraz užívali. Za tým účelom Ing. Peter Novotný vyhotovil geometrický plán č. 85081 zo dňa 24. 02.2010, overený Katastrálnym úradom v Prešove.

III.


Účastníci zrušujú spoluvlastníctvo k označenej parcele a nehnuteľnostiam a vzájomne sa vysporiadajú tak, ako je to vyznačené na pripojenom geometrickom pláne, t. j. že:

  1. Ján Vážny a manželka Mária Vážna sa stávajú bezpodielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parcely č. 4071/1 vo výmere 5 000 m a chaty na tomto pozemku vo výmere 16 m2.

  1. Miroslav Pekný a manželka Zuzana Pekná sa stávajú bezpodielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parcely č. 4071/2 vo výmere 5 000 m a chaty na tomto pozemku vo výmere 16 m2

IV.


Účastníci si navzájom nič nedoplácajú.

V.


Hodnota vysporiadanej parcely je 0,4218  €/m t. j. 4 248 € a hodnota jednej chaty je 3 300 € , celkom teda ide o hodnotu 10 848 €.

VI.


Účastníci súhlasia, aby Katastrálny úrad v Prešove na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.VII.


Na dôkaz toho, že účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, ju vlastnoručne v siedmich vyhotoveniach podpísali.

V Bratislave dňa 10.04.2010

 Ján Vážny                                            Miroslav Pekný

spoluvlastník                                        spoluvlastníkMária Vážna                             Zuzana Pekná

spoluvlastník                              spoluvlastník