Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva

Vzor zmluvy slúži na uloženie zmluvnej povinnosti účastníkom, aby v stanovenej lehote uzavreli riadnu kúpnu zmluvu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v určenej lehote uzavrú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Určí sa obsah budúcej kúpnej zmluvy, kúpna cena a spôsob jej splatenia a ďalšie práva a povinnosti oboch budúcich zmluvných strán. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluva

o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho právatrvale bytom:
narodený:
bankové spojenie:
ako budúci nadobúdateľ na strane jednej (ďalej len „Budúci nadobúdateľ”)

a

trvale bytom:
narodený:
bankové spojenie:
ako budúci prevádzajúci na strane druhej (ďalej len „Budúci prevádzajúci“ a spolu s Budúcim nadobúdateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 50a Občianskeho zákonníka túto

zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu

(ďalej len „Zmluva“):


Úvodné ustanovenia

Budúci prevádzajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v ....................., Správa katastra ................, na liste vlastníctva č. .............., okres: ...................., obec: ............., katastrálne územie: ............, a to:

 1. .......................................;

 2. ........................................;

 3. stavby – ............, súp. č. ............, postavenej na pozemku registra „...“ parcelné číslo .........., pozemku registra „....“ parcelné číslo .......... – zastavané plochy a nádvoria o výmere ............. m² v ideálnom podiele 1/1.

(ďalej len „Nehnuteľnosti“)Článok I.

Predmet Zmluvy

Uzavretie budúcej kúpnej zmluvy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Budúceho prevádzajúceho podľa bodu 2. adresovanej Budúcemu nadobúdateľovi uzavrú zmluvu o prevode vlastníckeho práva Nehnuteľnostiam s dohodnutým obsahom podľa prílohy č. 1 Zmluvy (ďalej len „Budúca kúpna zmluva“), predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam.

2. Zmluvné strany sú povinné uzavrieť Budúcu kúpnu zmluvu, potom ako na jej uzavretie vyzve Budúci prevádzajúci Budúceho nadobúdateľa, najneskôr však v lehote do .....................

3. Výzva na uzavretie Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, musí byť v:

 1. písomnej forme, listom adresovaným doporučene s doručenkou na adresu Budúceho nadobúdateľa, dňom jej doručenia sa pokladá deň doručenia, alebo prevzatia uvedeného listu,

 2. písomnej forme, osobne doručeným listom Budúcemu nadobúdateľovi,

 3. v písomnej forme, zaslaním obsahu výzvy faxom na číslo Budúceho nadobúdateľa, pričom dňom jej doručenia sa považuje deň preukázateľného odoslania faxovej výzvy na uvedené faxové číslo,

 4. v elektronickej písomnej podobe, zaslaním obsahu výzvy e-mailom Budúcemu nadobúdateľovi, pričom dňom jej doručenia sa považuje deň preukázateľného odoslania e-mailovej správy s obsahom výzvy na uvedenú e-mailovú adresu,

pričom výzva sa považuje za doručenú, ak jej obsah bol oznámený ktoroukoľvek formou, uvedenou vyššie pod a), b), c) alebo d) tohto bodu a považuje sa za doručenú v deň, v ktorom došlo k prvému úspešnému oznámeniu jej obsahu z niektorých vyššie uvedených štyroch foriem jej oznámenia ktorémukoľvek Budúcemu nadobúdateľovi. Výzva sa považuje za riadne doručenú i v prípade, ak ktorýkoľvek Budúci nadobúdateľ odmietne prevziať zásielku pri doručovaní alebo v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená z adresy ktoréhokoľvek Budúceho nadobúdateľa.

Článok II.

Obsah Budúcej kúpnej zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria Budúcu kúpnu zmluvu v znení, ktoré je prílohou č. 1 Zmluvy. Nevyplnené ustanovenia Budúcej kúpnej zmluvy budú zmluvnými stranami doplnené podľa skutočného stavu v čase podpisu Budúcej kúpnej zmluvy.
Článok III.

Kúpna cena

    Dohodnutá kúpna cena za predaj Nehnuteľností predstavuje sumu vo výške ..............,- Eur (slovom ................ Eur) [ďalej len „Kúpna cena“], ktorá bude zaplatená Budúcemu prevádzajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví Zmluvy, a to v troch splátkach nasledovným spôsobom:

 • prvú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) pri podpise Zmluvy,

 • druhú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) .........................

 • tretiu splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny)..................,

2.    Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

Článok IV.

Ďalšie práva a povinnosti Budúcich zmluvných strán

1. Budúci prevádzajúci sa zaväzuje, že neuzavrie žiadnu takú zmluvu,

  1. ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti na inú osobu ako Budúceho nadobúdateľa (ďalej len „Tretia osoba“),

  2. ktorou by sa zaviazal uzavrieť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou, ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.

2. Budúci prevádzajúci sa zaväzuje, že Nehnuteľnosti nezaloží, ani inak nezaťaží v prospech tretej osoby.

3. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zmluvných strán, práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov).

Článok V.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.

2. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre Budúceho prevádzajúceho a Budúceho nadobúdateľa.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V ..............................., dňa .........................

Budúci prevádzajúci:    Budúci nadobúdateľ:
Prílohy:

 1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva