Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu

Vzor zmluvy slúži na prevod vlastníctva medzi členmi družstva ako nadobúdateľmi a bytovým družstvom ako prevádzajúcim o prevode vlastníctva. Určí sa predmet prevodu vlastníctva, popis a rozsah vlastníctva. Ďalej sa v nej nachádza určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytu, technický stav domu a bytu, úprava práv k pozemku, cena bytu, správa domu, spôsob nadobudnutia vlastníctva.

Z M L U V A

o prevode vlastníctva družstevného bytu

uzatvorená podľa zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní

nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnení


Prevádzajúci:    Stavebné bytové družstvo Bratislava I.

Prievozská 25 

852 02 Bratislava

zastúpené predsedom Ing. Miroslavom Pekným

a členom predstavenstva Jurajom Nemcom

IČO: 12 345 678

DIČ: 20212345678

IČDPH : SK12345678

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

č.ú. 123456789/0900

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I.

Oddiel: Dr, vložka číslo 127/S

(ďalej len „prevádzajúci“)

a


Nadobúdateľ:    ako členovia družstva
        Ján Vážny

r.č. 123456/7890

Nábrežná 14

841 01 Bratislava

a

Manželka Mária Vážna, rod. Horváthová

r.č. 987654/3210

Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        ( ďalej len „nadobúdateľ“ )

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy.

Čl. 1

Predmet zmluvy


1. Predmetom prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy je prevod:

a) vlastníctva bytu č. 2 na 1. poschodí, vchod č. 1, bytového domu, súpisné číslo 14, na ulici Nábrežná, orientačné číslo 123, v Bratislave a jeho príslušenstva.

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, uvedených v čl. 3 vo veľkosti

c) 75 m2/450 m2 (podlahová plocha bytu/úhrn podlahových plôch všetkých bytov v dome)

2. Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1, sú zapísané na LV č. 1234 – vlastník SBD Bratislava I., pre obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, na Katastrálnom úrade Bratislava I., Správa katastra hlavného mesta Bratislava.

Čl. 2

Popis a rozsah vlastníctva bytu

 1. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, jedálenský kút, predsieň, WC, kúpeľňa , balkón, pivnica č. 2 o výmere 15 m2 nachádzajúca sa na prízemí.
 2. Celková výmera podlahovej plochy bytu a jeho príslušenstva (bez plochy balkóna) je 75 m2.
 3. Vybavením bytu je všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, príp. iné.
 4. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými

poistkami pre byt.

ČL. 3

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytu

 1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
 2. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
 3. Spoločnými zariadeniami domu sú: výťah, práčovňa, sušiareň, manglovňa, kočikáreň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové rozvody v dome. Vodovodné a kanalizačné prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu slúžia výlučne tomuto domu.

Čl. 4

Technický stav domu a bytu

 1. Prevádzajúci prehlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu a jeho vybavenia, spoločných častí a zariadení domu, na ktoré by mal nadobúdateľ upozorniť.
 2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy so oboznámil so stavom bytu a jeho vybavenia a so stavom spoločných častí a zariadení domu a v tomto stave ho preberá.

Čl. 5

Úprava práv k pozemku

 1. Pozemky, parcelné čísla 1234/56 predstavujú zastavanú plochu, na ktorej je postavený bytový dom, súpisné číslo 14.

V zmysle §23, ods. 5, zákona 182/1993 Z.z. v znení novely zák. č.151/1995 Z.z., zák.č. 158/1998 Z.z., zák.č. 173/1999 Z.z. a zák.č. 252/1999 Z.z. vzniká k pozemku, uvedenému v ods.1, právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome, spočívajúce v práve stavby a povinnosť vlastníka pozemku strpieť užívanie pozemku vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome a to v miere a rozsahu nevyhnutnom na to, aby osoby oprávnené z vecného bremena, mohli predmet svojho vlastníctva – byt s príslušenstvom v dome užívať.

 1. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu podľa ods. 1, vznikajú nadobúdateľovi nadobudnutím vlastníctva bytu.

Čl. 6

Cena

 1. Cena bytu uvedeného v čl.1, ods. 1 písm. a) a čl. 2 vrátane spoluvlastníckeho podielu uvedeného v čl. 1, ods. 1 písm. b) na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, uvedených v čl. 3 je 110 000,- € ( slovom stodesaťtisíc Eur), ktorá sa rovná nesplatenému investičnému úveru s príslušenstvom pripadajúci na prevádzaný byt ku dňu 01.08.2010 (dátum, ku ktorému je vypočítaná anuita).

Cenu bytu nadobúdateľ uhradil prevádzajúcemu dňa 05.08.2010.

Prevádzajúci túto skutočnosť potvrdzuje.

Čl. 7

Finančné vysporiadanie

 1. Nadobúdateľ nemá ku dňu uzavretia zmluvy žiaden nedoplatok z vyúčtovania a na zálohových platbách nájomného.

 1. Nadobúdateľ súhlasí, aby zostatok fondu opráv a údržby, pripadajúci na prevádzaný byt ku dňu prevodu, bol naďalej používaný a vedený správcom, ako rezerva na financovanie údržby a opráv spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, v ktorom sa nachádza byt.

Čl. 8

Správa domu

 1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že na základe Zmluvy o výkone správy zo dňa 20.07.2010, správu domu zabezpečuje prevádzajúci. Prevádzajúci zároveň oboznámil nadobúdateľa so zmluvou o výkone správy.
 2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy uvedenej v ods. 1.
 3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí a spoločných zariadení domu a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, ktoré urobil nadobúdateľ bytu v dome, v zmysle §15 Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z., zák.č. 158/1998 Z.z., zák.č.173/1999 Z.z. a zák.č. 252/1999 Z.z. vzniká k bytu záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov číslo ( všetky byty, okrem bytu vlastníka, ktorému sa byt prevádza) v dome.

Čl. 9

Osobitné ustanovenia

 1. Uzavretím tejto zmluvy členstvo nadobúdateľa v prevádzajúcom družstve nezaniká, ak nadobúdateľ zaplatil prevádzajúcemu základný členský vklad vo výške 16,60 € ku dňu vkladu vlastníckeho práva bytu do katastra nehnuteľností.
 2. Ak nadobúdateľ nezaplatil základný členský vklad vo výške a lehote uvedenej v ods.1, zaniká členstvo nadobúdateľa v prevádzajúcom družstve dohodou dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 10

Nadobudnutie vlastníctva

 1. Nadobúdateľ nadobudne vlastníctvo bytu s príslušenstvom a spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu vkladom do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava.
 2. Účastníci zmluvy žiadajú, aby bol do katastra nehnuteľností zapísaný vklad vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden je pre prevádzajúceho a jeden pre nadobúdateľa a ostatné sú určené pre Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne  nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.


V Bratislave dňa 10.08.2010

Prevádzajúci:                            Nadobúdateľ:

Ing. Miroslav Pekný                           Ján Vážny

  predseda SBD                            člen družstva


  Juraj Nemec                            Mária Vážna

        člen predstavenstva SBD                          manželka