Zmluva o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve

Vzor zmluvy slúži na dohodnutie sa na základných ustanoveniach medzi prevodcom a nadobúdateľom. Uvedie sa v nej predmet zmluvy, cena za prevod členských práv a povinností (prevod členských práv a povinností je uskutočnený za dohodnutú zmluvnú cenu prevodu), povinnosti zmluvných strán a ostatné dojednania. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy bude podpísaná všetkými účastníkmi.

Zmluva o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve

Prevodca:    Ján Malý

Bytom:    Nábrežná 12, 896 66 Bratislava

Narodený:    25.3.1952

R. č.:         123456/8966


(ďalej len prevodca)

a

Nadobúdateľ:    Ing. Jana Pekná

Bytom:         Dolnozemská 12, 896 66 Bratislava

Narodený:        26.7.1969

R. č..            123456/9963

(ďalej len nadobúdateľ)


Čl. I

Predmet zmluvy

 1. Prevodca prehlasuje, že je ku dňu podpisu tejto zmluvy členom Bytového družstva Nábrežná so sídlom Nábrežná 12, 896 66 Bratislava, IČO: 123 456 77, zapísaného na Mestskom súde v Prahe, oddiel Dr., zložka 123, (ďalej len družstvo) a z toho titulu je nájomcom bytu č. 2 umiestneného v 1. nadzemnom podlaží domu č. 111 na Nábrežnej ulici č. 12, 896 66 Bratislava, ktorého podlahová plocha je 60 m2 (ďalej len byt). Svoje členstvo v družstve prevodca doložil  potvrdením o členstve, ktoré bolo vystavené členstvom dňa 1.5.2007.

 1. Prevodca na základe tejto zmluvy prevádza všetky práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve, t.j. celý svoj členský podiel, ako aj základný členský vklad, ktorý predstavuje 200,.EUR a nadobúdateľ tieto práva a povinnosti prijíma. Práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve predstavujú predovšetkým: práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov družstva, hlavne právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu za podmienok uvedených v stanovách, právo zúčastniť sa na pojednávaní a rozhodovaní členskej schôdze družstva, ako aj zúčastniť sa všetkých činností družstva a využívať výhody, ktoré družstvo členom poskytuje, práva a povinnosti vyplývajúce z uznesenia orgánov družstva.

Čl. II

Cena za prevod členských práv a povinností

 1. Prevod členských práv a povinností je uskutočnený za dohodnutú zmluvnú cenu prevodu, ktorá predstavuje 33 000,-EUR.

 1. Celá dohodnutá cena za prevod členských práv a povinností vo výške 33 000,-EUR už bola uložená nadobúdateľovi do notárskej úschovy u notára JUDr. Petra Suchého na číslo účtu 11232/8902 v OTP Banke, a.s. Táto suma bude z notárskej úschovy uvoľnená v prospech prevodcu po predložení tejto zmluvy podpísanej prevodcom a nadobúdateľom, s ich úradne overenými podpismi, ktorá bude overená podpisom osoby oprávnenej konať v mene družstva a po predložení prevádzacieho protokolu k bytu č. 2 umiestneného v 1. nadzemnom podlaží domu č. 111 na Nábrežnej ulici č. 12, 896 66 Bratislava, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, úradné overenie podpisov sa v tomto prípade nevyžaduje.


Čl. III

Povinnosti zmluvných strán

 1. Prevodca sa zaväzuje predovšetkým: najneskôr do 15 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy byt vyprázdniť a predať spolu s príslušnými kľúčmi nadobúdateľovi v stave, ktorý zodpovedá obvyklému opotrebovaniu, pričom o predaní a prevzatí bytu bude spísaný protokol, ktorého súčasťou bude súpis stavu meradiel spotreby energie, uhradiť všetky nedoplatky za média a služby spojené s užívaním bytu, ktoré vznikli do dňa prevedenia bytu nadobúdateľom, poskytnúť nadobúdateľom súčinnosť pri ohlásení zmeny odberateľa elektrickej energie, plynu a vody, najneskôr do 15 dní odo dňa predania bytu previesť zmenu v evidencii obyvateľov (svoje trvalé bydlisko).

 1. Nadobúdateľ sa zaväzuje hlavne: vrátiť prevodcovi akékoľvek preplatky na úhradách za médiá a služby súvisiace s užívaním bytu, ktoré vznikli do dňa predania bytu nadobúdateľovi a to do 15 dní odo dňa, kedy čiastky zodpovedajúce preplatkom boli pripísané na jeho účet alebo mu boli uhradené v hotovosti, vyzvať prevodcu doporučeným listom zaslaným na adresu jeho nového bydliska Hlavná 28, 896 55 Trnava ku prevzatiu vyššie uvedených preplatkov či k úhrade dlhov, ktoré vznikli do dňa predania bytu nadobúdateľovi.


Čl. IV

Ostatné dojednania

 1. Prevodca prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by v budúcnosti mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť či znemožniť užívanie bytu, ani žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť disponovanie s členskými právami a povinnosťami v družstve.

 1. Prevodca prehlasuje, že ku dňu prevodu členských práv a povinností nemá v družstve žiadne nedoplatky na zálohách spojených s užívaním predmetného bytu a platbách spojených s členstvom prevodcu v družstve, ani žiadne penále z titulu oneskorenej úhrady týchto platieb družstvu, ku dňu prevodu členských práv a povinností splatil družstvu svoj členský podiel v plnej výške.

 1. Nadobúdateľ prehlasuje, že sa oboznámil so stanovami družstva, ku ktorým pristupuje a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy bude podpísaná všetkými účastníkmi.

 1. Táto zmluva nadobúda účinnosť vo vzťahu ku družstvu predložením, tejto zmluvy družstvu.

 1. Táto dohoda je vyhotovená v troch kópiách, z ktorých každá strana tejto zmluvy obdrží po jednom, tretia bude predložená družstvu a následne notárovi za účelom vydania peňazí z notárskej úschovy.V Bratislave, dňa 27.augusta 2010.....................................                        .................................

Ján Mladý                                        Ing. Jana Pekná

(prevodca)                                        (nadobúdateľ)