Zmluva o podnájme bytu

Vzor zmluvy slúži na uzatvorenie nájmu bytu v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom. V zmluve sa určia práva a povinnosti oboch strán, výška nájomného, spôsob platby nájomného, doba ukončenia prenájmu, výpovedná lehota, podmienky vykonávania opráv v byte, okolnosti, ktoré dovoľujú nájomcovi alebo podnájomcovi vypovedať zmluvu a ďalšie dôležité skutočnosti.

Nájomca:        Ján Vážny

            Nábrežná 14

841 01 Bratislava

            r.č. 123456/7890

Podnájomca:        Miroslav Pekný

            Prievozská 25

852 02 Bratislava

            r.č. 987654/3210


Zmluva o podnájme

Čl. 1

1.1    Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.02.2005 medzi Jánom Vážnym, ako nájomcom a Jurajom Nemcom, ako majiteľom domu a prenajímateľom, má nájomca výlučné právo na užívanie bytu na prvom poschodí so sociálnym zariadením a kuchynskou linkou na Račianskej ulici 85, 852 02 Bratislava (ďalej len „byt“).

Čl. 2

2.1    Byt s príslušenstvom, uvedený v Čl. 1, bez akéhokoľvek ďalšieho zariadenia, nájomca prenajíma týmto od 06.05.2010 do 06.05.2011 podnájomcovi, Miroslavovi Peknému, s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  podnájomnej zmluvy.


2.2    Nájomca je povinný byt vypratať a tento predať dňa 06.05.2010 podnájomcovi k užívaniu.

Čl. 3


3.1    Nájomca nesmie po dobu trvania podnájmu byt užívať a rušiť v užívaní podnájomcu.

Čl. 4

4.1    Podnájomca je povinný platiť nájomcovi po dobu trvania podnájmu nájomné vo výške 280,- EUR mesačne, splatné vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na jeho účet č. 12345678/0900 v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava.

4.2    Všetky ďalšie poplatky a zálohy naň, spojené s užívaním bytu a prístupových chodieb, vrátane platieb za služby a energiu a záloh týchto platieb, bude platiť podnájomca nájomcovi na základe vyúčtovaní vykonaných prenajímateľom.

Čl. 5

5.1    Podnájomca sa zaväzuje byt riadne užívať, plniť všetky povinnosti spojené s užívaním bytu, hlavne sa riadiť domovým poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a kde sú vymedzené práva a povinnosti nájomcu, resp. podnájomcu..

5.2    Všetky opravy a nevyhnutné úpravy bytu je povinný vykonávať, na svoje náklady, prenajímateľ. To však neplatí, pokiaľ spôsobí akúkoľvek škodu podnájomca. V takom prípade je podnájomca povinný uhradiť potrebnú opravu, či úpravu bytu na vlastné náklady.  


5.3    Dojednania uvedené v častiach 5.1 a 5.2 sa vzťahujú tiež na podnájomcom užívané prístupové chodby k bytu.

Čl. 6

6.1    Nájomca má právo vypovedať podnájom iba z predpokladu, že podnájomca nebude plniť dojednania vyplývajúce z tejto zmluvy.

6.2    Podnájomca má právo vypovedať podnájom iba v prípade, ak nebude môcť plniť dojednania vyplývajúce z tejto zmluvy, a to iba z dôvodu zásahu vyššej moci, straty zamestnania, či iných, nimi nezavinených okolností.

Čl. 7

7.1    Výpovedná lehota je v oboch prípadoch 4 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.

Čl. 8


8.1    Podnájomca sa zoznámil so stavom prenajímaného bytu a v tonto stave ho preberá.

8.2    Po skončení nájmu odovzdá podnájomca byt v stave, v akom ho prezval s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu.

Čl. 9


9.1    Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Ján Vážny                                    Miroslav Pekný

nájomca                                          podnájomca