Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Vzor žiadosti slúži na požiadanie notára o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice pri predaji nehnuteľnosti. Uvedie sa, medzi kým bola predmetná notárska zápisnica spísaná a čoho sa týkala. Žiada sa aj informácia, kedy si bude môcť žiadateľ rovnopis prevziať.

Vážený pán

JUDr. Juraj Nemec

Notársky úrad

Mýtna 18

      852 02                    Bratislava
Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Vážený pán notár,

žiadam o vydanie rovnopisu notárskeho zápisu, ktorým bola spísaná zmluva medzi mnou a Miroslavom Pekným, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, ako kupujúcim rodinného domu č. p. 3 v Bratislave na Račianskej 58 s príslušenstvom.
Žiadam rovnako o informáciu, kedy si môžem rovnopis prevziať.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny

Nábrežná 14

841 01 Bratislava

r.č. 123456/7890