Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Vzor žiadosti slúži na pridelenie nájomného bytu z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí. K žiadosti sa prikladá: čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch rodiny, potvrdenia zamestnávateľa o pracovnom pomere, doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok. Žiadosť sa podáva na príslušný Obvodný úrad.

Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890


Obvodný úrad Bratislava

Staromestská 6

814 40 Bratislava


Žiadosť o pridelenie nájomného bytuDolupodpísaný             Ján Vážny
Dátum a miesto narodenia:     11.02.1975, Bratislava
Rodinný stav:             ženatý
Štátna príslušnosť:         SR
Trvalý pobyt:             Nábrežná 14

841 01 Bratislava

Telefónne č.             123456789

žiadam o pridelenie nájomného bytu – 3 izbového.


Manželka:             Mária Vážna, rodená Nemcová
Dátum a miesto narodenia:    18.06.1978, Bratislava
Rodinný stav:            vydatá
Štátna príslušnosť:         SR
Trvalý pobyt:             Nábrežná 14

841 01 Bratislava


Deti:                 Dávid Vážny, nar. 25.02.2007, Bratislava

Lucia Vážna, nar. 14.12.2009, BratislavaV Bratislave, dňa 01.08.2010

Ján Vážny

žiadateľK žiadosti prikladám:

1/ čestné vyhlásenia o našich majetkových pomeroch (z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo
nájomný vzťah k bytu),
2/ potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere
3/ doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem
nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok,