Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Vzor plnej moci slúži na splnomocnenie, ktorým splnomocniteľ poveruje splnomocnenca pri zastupovaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti. Uvedú sa tu informácie o splnomocniteľovi aj splnomocnencovi, konkretizujú sa detaily kúpnej zmluvy, na uzavretie ktorej sa vzťahuje zastupovanie. Záujmy oboch strán nemôžu byť v rozpore. Splnomocnenec v zmluve prijíma splnomocnenie.

Plná mocJa, dolu podpísaný Ján Vážny, nar. 15.07.1945, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, dôchodca, r.č. 123456/7890

s p l n o m o c ň u j e m


svoju dcéru Máriu Vážnu, nar. 01.02.1987, bytom so mnou, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r. č. 987654/3210, aby ma zastupovala pri prevode nehnuteľností, a to rekreačnej chaty č. p. 22 na parcele č. parc. 34, stavebnej parcely č. parc. 36 a záhrady č. parc. 38, kôlne a oplatenia (chata a pozemky sú zapísané na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 343 pre katastrálne územie Bratislava – Dúbravka) z môjho výlučného vlastníctva do vlastníctva pani Zuzany Peknej,
nar. 02.01.1956, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, za kúpnu cenu 1 000,- EUR, najmä pri uzatvorení kúpnej zmluvy pred notárom, pri  konaní a rokovaní pred katastrálnym úradom a v nadväzujúcom daňovom konaní pre daňovým úradom.

Moje záujmy a záujmy zástupkyne nie sú v rozpore.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny

splnomocniteľSplnomocnenie v celom rozsahu prijímam.

Mária Vážna

splnomocnenec