Kúpna zmluva na pozemok

Vzor zmluvy slúži pre zaviazanie zmluvných strán ich podpisom, že vlastnícke právo na majiteľa prechádza odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Uvedú sa v nej informácie o kupujúcom a predávajúcom, popíše sa predmetný pozemok, jeho stav, kúpna cena a spôsob jej zaplatenia a spôsob nadobudnutia vlastníctva k predmetu kúpy.

Kúpna zmluva


trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
stav:   
štátna príslušnosť:
bankové spojenie:
ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci”)

a

trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
stav:   
štátna príslušnosť:
bankové spojenie:
ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.

Úvodné ustanovenie

        Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, zapísaných v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Katastrálnym úradom ..................., Správou katastra ....................., na liste vlastníctva č. .................., pre katastrálne územie .................., Obec .................., Okres .........................., a to pozemkov – parcely registra „..“:

  • parc. č. .............. – zastavané plochy a nádvoria o výmere .......... m2,

  • parc. č. .............. – zastavané plochy a nádvoria o výmere............ m2,

(ďalej len „Nehnuteľnosti“). List vlastníctva č. .............. tvorí Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Článok II.

Predmet Zmluvy

  1. Zmluvou Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Nehnuteľnostiach, a to za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. Zmluvy a Kupujúci ich kupuje od Predávajúceho do svojho vlastníctva, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. Zmluvy (ďalej len „Predmet kúpy“).

Článok III.

Stav Predmetu kúpy

    Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Nehnuteľností ani Predmetu kúpy, na ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť.

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia

    1.    Dohodnutá kúpna cena za predaj Predmetu kúpy predstavuje sumu vo výške ..............,- Sk (slovom ................ Eur) [predtým v texte a ďalej len „Kúpna cena“], ktorá bude zaplatená Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví Kúpnej zmluvy, a to v troch splátkach nasledovným spôsobom:

  • prvú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) pri podpise Zmluvy,

  • druhú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) .........................

  • tretiu splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny)..................,

2.    Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

Článok V.

Osobitné dojednania Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú pravdivo informovať o dôležitých otázkach prevodu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.

3.    Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s Nehnuteľnosťami a/alebo s Predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu. Predávajúci prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo Predávajúceho k Nehnuteľnostiam a/alebo k Predmetu kúpy akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať ich právo nakladať s Nehnuteľnosťami a/alebo Predmetom kúpy podľa Zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k Nehnuteľnostiam a/alebo Predmetu kúpy.

4.    Predávajúci ďalej prehlasuje, že jeho vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam a/alebo Predmetu kúpy nie je ničím obmedzené a na Nehnuteľnostiach a/alebo Predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva, vecné bremená, ťarchy, dlhy, nájomné práva a ani žiadne iné práva (nároky) tretích osôb.

5.    Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov podľa Zmluvy.

6. Predávajúci prehlasuje, že na Nehnuteľnosti a/alebo Predmet kúpy neuzavrel s akoukoľvek treťou osobou žiadnu kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve ani inú zmluvu, ktorou by sa zaviazal previesť vlastnícke práva k Nehnuteľnostiam a/alebo Predmetu kúpy, nájomnú zmluvu ako ani žiadnu inú zmluvu s treťou osobou a neexistuje žiadna listina obmedzujúca ich vlastnícke alebo užívacie práva k Nehnuteľnostiam a/alebo k Predmetu kúpy.

7. Predávajúci prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené vyrovnanie ani reštrukturalizácia, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol podaný návrh na vyrovnanie alebo na reštrukturalizáciu a ani nebol podaný návrh na exekučné konanie, nie je v predĺžení.

7.    Ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou v Zmluve alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Zmluve, zaväzuje sa nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu v celom rozsahu, ktorá dotknutej strane vznikla. Právo dotknutej Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté.

8.    Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  uhradia Zmluvné strany spoločne rovnakým podielom.

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva k Predmetu kúpy

        1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy  do katastra nehnuteľností v prospech Nadobúdateľa na základe Zmluvy podajú príslušnému Katastrálnemu úradu, Správe katastra v deň podpísania Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

        2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy v prospech Kupujúceho.

        3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupujúci až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného príslušným Katastrálnym úradom, Správou katastra a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o jeho povolení.

        4. V prípade, ak by Katastrálny úrad, Správa katastra rozhodla o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Kupujúceho, zmluvné strany sú povinné podpísať novú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Predmetu kúpy za podmienok dojednaných v Zmluve.

    5. Ak Katastrálny, Správa katastra preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčinnosť druhej zmluvnej strane a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnené s Nehnuteľnosťami a/alebo Predmetom kúpy disponovať, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.

3. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.    Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, a to dva rovnopisy pre príslušný Katastrálny úrad, Správu katastra, jeden rovnopis pre Predávajúceho a jeden rovnopis pre Kupujúceho.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho k Predmetu kúpy do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike.

7.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


V ......................, dňa .......................Predávajúci:                        Kupujúci: