Kúpna zmluva na dom a pozemok

Vzor zmluvy slúži na zaviazanie zmluvných strán k prechodu vlastníckeho práva na majiteľa a to odo dňa rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Uvedú sa informácie o kupujúcom a predávajúcom, popíše sa predmetná nehnuteľnosť, jej stav, cena a spôsob zaplatenia, ako sa uskutoční nadobudnutie vlastníctva. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Kúpna zmluva


trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
stav:   
štátna príslušnosť:
bankové spojenie:
ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci”)

a

trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
stav:   
štátna príslušnosť:
bankové spojenie:
ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

kúpnu zmluvu (ďalej len „Kúpna zmluva“) :

    Článok I

    Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v ....................., Správa katastra ................, na liste vlastníctva č. .............., okres: ...................., obec: ............., katastrálne územie: ............, a to:

 • .......................................;

 • ........................................;

 • stavby – ............, súp. č. ............, postavenej na pozemku registra „...“ parcelné číslo .........., pozemku registra „....“ parcelné číslo .......... – zastavané plochy a nádvoria o výmere ............. m² v ideálnom podiele 1/1;

(ďalej len „Predmet kúpy”).

Článok II

    Predmet Kúpnej zmluvy

 1. Kúpnou zmluvou Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Predmet kúpy v celosti v ideálnom podiele 1/1 za Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy) a Kupujúci kupuje od Predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva Predmet kúpy v celosti v ideálnom podiele 1/1 za Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy).

 2. Predávajúci vyhlasuje, že Predmet kúpy prevádza so všetkými súčasťami a príslušenstvom, právami a povinnosťami na Kupujúceho a Kupujúci ho takto nadobúda.

   

Článok III

Stav predmetu kúpy

1.    Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Predmetu kúpy, na ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť. V prípade, ak sa toto vyhlásenie Predávajúceho ukáže ako nepravdivé, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť bezodkladne Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu, resp. jej zaplatenú časť.

2.    Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy oboznámil so stavom Predmetu kúpy, tento stav mu je dobre známy a Predmet kúpy v tomto stave nadobúda.


Článok IV

    Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia

1.        Dohodnutá kúpna cena za predaj Predmetu kúpy predstavuje sumu vo výške ..............,- Eur (slovom ................ Eur) [predtým v texte a ďalej len „Kúpna cena“], ktorá bude zaplatená Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví Kúpnej zmluvy, a to v troch splátkach nasledovným spôsobom:

 • prvú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) pri podpise Kúpnej zmluvy,

 • druhú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) .........................

 • tretiu splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny)..................,

2.    Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

Článok V

Osobitné ubezpečenia zmluvných strán

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú pravdivo informovať o dôležitých otázkach predaja Predmetu kúpy podľa Kúpnej zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie.

 2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.

 3. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s Predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu. Predávajúci prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo Predávajúceho k Predmetu kúpy akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s Predmetom kúpy podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k Predmetu kúpy.

 4. Predávajúci vyhlasuje, že na Predmete kúpy neviaznu žiadne vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, nájomné práva, obmedzenia prevoditeľnosti či iné ťarchy.

 5. Predávajúci prehlasuje, že Predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady.

 6. Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť Kúpnej zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Kúpnej zmluvy alebo riadne plnenie jeho povinností a záväzkov voči druhej Zmluvnej strane podľa Kúpnej zmluvy.

 7. Predávajúci prehlasuje, že na jeho majetok vrátane Predmetu kúpy nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené vyrovnanie, nebolo voči jej začaté konkurzné konanie, dohodovacie konanie, nebol podaný návrh na vyrovnanie a ani nebol podaný návrh na exekučné konanie.

 8. Kupujúci vyhlasujú, že im nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by mohla ohroziť splnenie ich záväzku zaplatiť Kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy.

 9. V prípade, ak do povolenia vkladu do katastra nehnuteľností vzniknú na Predmete kúpy ťarchy alebo iné záväzky, vyhradzuje si Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť s tým, že mu bude celá ním zaplatená Kúpna cena, resp. jej zaplatená časť vrátená bez zbytočného odkladu.

 10. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou v Kúpnej zmluve alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Kúpnej zmluve, druhá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť Kupujúcemu dohodnutú Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy) a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet kúpy.


Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva k Predmetu kúpy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho podá, na základe Kúpnej zmluvy, Kupujúci.  

 2. Predávajúci týmto splnomocňuje Kupujúceho na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy, ako aj na všetky úkony týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy do príslušného katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu, Správy katastra..  

 3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Kúpnej zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Kúpnej zmluvy.  

 4. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupujúci až vkladom do katastra nehnuteľností, vedeného príslušným Katastrálnym úradom, Správou katastra a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu, Správy katastra o jeho povolení.

 5. V prípade, ak by príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra rozhodla o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Kúpnej zmluvy v prospech Kupujúceho, je Predávajúci povinný vrátiť bezodkladne Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy). Zároveň sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť novú kúpnu zmluvu, obsahom ktorej bude predaj/prevod tých istých nehnuteľností, ktoré sú definované v článku I ako Predmet kúpy. Naviac je Predávajúci povinný poskytnúť súčinnosť Kupujúcemu v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamietnutí konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo opätovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od doručenia výzvy Kupujúceho podpísať kúpnu zmluvu s Kupujúcim na Predmet kúpy za kúpnu cenu uvedenú v článku IV Kúpnej zmluvy, inak Kupujúci ma právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 6. Ak príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Kúpnej zmluvy v prospech Kupujúceho, je Predávajúci povinný poskytnúť súčinnosť Kupujúcemu a odstrániť nedostatky Kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak Predávajúci neposkytne potrebnú súčinnosť a Katastrálny úrad, Správa katastra zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Kúpnej zmluvy v prospech Kupujúceho, Predávajúci je povinný opätovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od doručenia výzvy Kupujúceho podpísať novú kúpnu zmluvu s Kupujúcim na Predmet kúpy za Kúpnu cenu uvedenú v článku IV Kúpnej zmluvy, inak Kupujúci ma právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 7. Dňom podpísania Kúpnej zmluvy Kupujúci nadobúda právo držby, právo užívania a právo stavby k Predmetu kúpy.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1.    Zmluvné strany podpisom Kúpnej zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2.    Zmena Kúpnej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

3.        Vo veciach neupravených Kúpnou zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.    Ak niektoré ustanovenia Kúpnej zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Kúpnej zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Kúpnej zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5.    Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Predávajúceho, jeden pre Kupujúceho a dve pre príslušný Katastrálny úrad, Správu katastra.

6.    Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu kúpy znášajú zmluvné strany na polovicu.

7.    Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa Kúpnej zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho k Predmetu kúpy do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike.

8.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Kúpna zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.