Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Vzor zmluvy slúži na dohodu medzi nájomcom a prenajímateľom o skončení nájmu s tým, že za úpravy realizované  v byte zaplatí prenajímateľ nájomcovi sumu. Obsahuje skončenie nájmu a dohodu o vyrovnaní. Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko, z uvedeného bytu. Určí sa suma ako náhrada za zhodnotenie priestorov.

Prenajímateľ:        Ján Vážny

            Nábrežná 14

841 01 Bratislava

            r.č. 123456/7890


Nájomca:        Miroslav Pekný

            Prievozská 25

852 02 Bratislava

            r.č 987654/3210


Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Čl. 1

    1. Týmto sa ukončuje, dohodou zmluvných strán, prenájom bytu č. 12 na Račianskej ulici 89 v Bratislave ku dňu     25.04.2010, založený nájomnou zmluvou zo dňa 01.02.2008 medzi nájomcom a prenajímateľom.

Čl. 2


2.1    Nájomca sa zaväzuje vypratať svoje veci z prenajatého bytu a tento predať prenajímateľovi dňa 26.04.2010.

2.2    Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko, z vyššie uvedeného bytu, do 25.05.2010.

Čl. 3

3.1    Nájomca predá prenajímateľovi prenajatý byt a ten ho prevezme v stave, v akom sa v súčasnej dobe po úpravách vykonaných nájomcom nachádza.

3.2    Prenajímateľ vyplatí pri predaní bytu nájomcovi čiastku 800,- EUR (slovom osemsto Eur) ako náhradu za zhodnotenie predaných priestorov.

Čl. 4

4.1    O predaní prenajatého bytu spíšu účastníci tejto dohody preberací protokol, v ktorom hlavne prenajímateľ potvrdí riadne prevzatie predmetu nájmu.

Čl. 5

5.1    Po splnení povinností stanovených touto dohodou budú jej účastníci úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne záväzky súvisiace s nájomným vzťahom, ktorý bol touto dohodou ukončený.


V Bratislave, dňa 15.04.2010.


 Ján Vážny                                  Miroslav Pekný

prenajímateľ                                     nájomca