Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Vzor darovacej zmluvy slúži na bezplatné prenechanie nehnuteľnosti od darcu obdarovanému, ktorý nehnuteľnosť ako dar prijíma. Uvedú sa informácie o oboch zúčastnených. Darca preukáže svoje vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti výpisom z katastra nehnuteľností a táto nehnuteľnosť sa popíše. Súčasťou zmluvy je aj vyhlásenie obdarovaného o oboznámení sa so stavom predmetu daru.

Darovacia zmluva

trvale bytom:

narodený:

rodné číslo:

stav:   

štátna príslušnosť:

bankové spojenie:
ako darca na strane jednej (ďalej len „Darca”)

a

trvale bytom:

narodený:

rodné číslo:

stav:   

štátna príslušnosť:

bankové spojenie:
ako obdarovaný na strane druhej (ďalej len „Obdarovaný“ a spolu s Darcom ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledovnú

Darovaciu zmluvu (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.

    Úvodné ustanovenie

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v ....................., Správa katastra ................, na liste vlastníctva č. .............., okres: ...................., obec: ............., katastrálne územie: ............, a to:

  1. .......................................;

  2. ........................................;

  3. stavby – ............, súp. č. ............, postavenej na pozemku registra „...“ parcelné číslo .........., pozemku registra „....“ parcelné číslo .......... – zastavané plochy a nádvoria o výmere ............. m² v ideálnom podiele 1/1.

(ďalej len „Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet daru“)


Článok II.

Predmet Zmluvy

Darca daruje zo svojho výlučného vlastníctva Nehnuteľnosti uvedené v článku I. Zmluvy Obdarovanému, ktorý ich nadobúda ako dar.


Článok III.

Vyhlásenie Obdarovaného o oboznámení sa so stavom Predmetu daru

Darca oboznámil Obdarovaného s technickým a právnym stavom Nehnuteľností. Obdarovaný prehlasuje, že Nehnuteľnosti preberá v stave, v akom sa nachádzajú v deň podpisu tejto Zmluvy a  za žiadnych osobitných vlastností si u Nehnuteľností nevymeňuje.


Článok IV.

Osobitné ubezpečenia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.

2. Darca prehlasuje, že je oprávnený s Predmetom daru nakladať v plnom rozsahu. Darca prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo Darcu k predmetu daru akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s Predmetom daru podľa tejto Zmluvy. Darca prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k Predmetu daru.

3. Darca prehlasuje, že Predmet daru nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov. Darca ďalej prehlasuje, že na Predmete daru neviaznu žiadne vecné bremená, ťarchy, dlhy, nájomné práva a ani žiadne iné práva (nároky) tretích osôb.

4. Darca prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy.

5. Zmluvným stranám je známa povinnosť ohlásiť prevod a nadobudnutie nehnuteľnosti správcovi dane z nehnuteľností, a to v lehote 30 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného.
    Článok V.

Nadobudnutie vlastníctva k Predmetu daru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Obdarovaného na základe Zmluvy podá Obdarovaný príslušnému Katastrálnemu úradu, Správe katastra. Darca splnomocňuje Obdarovaného na podanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy.  

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu daru nadobudne Obdarovaný až vkladom do katastra nehnuteľností a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o jeho povolení.

4. V prípade, ak by príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra rozhodla o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, je Darca povinný poskytnúť súčinnosť Obdarovanému v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamietnutí konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo opätovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od doručenia výzvy Obdarovaného podpísať Darovaciu zmluvu s Obdarovaným na predmet daru.

5. Ak príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra, preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, je Darca povinný poskytnúť súčinnosť Obdarovanému a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak Darca neposkytne potrebnú súčinnosť a príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra, zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, Darca je povinný opätovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od doručenia výzvy Obdarovaného podpísať darovaciu zmluvu s Obdarovaným na Predmet daru.

6. Obdarovaný nadobúda právo držby k Predmetu daru podpisom Zmluvy Zmluvnými stranami.


Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Darcu, jeden pre Obdarovaného a dva pre príslušný Katastrálny úrad, Správu katastra.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k Predmetu daru podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného k Predmetu daru do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V ...................................., dňa.............................


Darca:                            Obdarovaný: