Čestné vyhlásenie

Vzor slúži pre stavebníka, aby zaručil, že údaje, ktoré poskytuje, sú čestné a pravdivé. Obsahuje údaje o stavebníkovi, jeho konkrétne vyhlásenie, účel výkonu tohto prehlásenia a jeho vyhlásenie o oboznámení sa s dôsledkami nepravdivého čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie

 

Podpísaný(á)..............................................................            rodený(á).............................................................                    

Narodený(á) dňa .......................................................  miesto narodenia ..............................................  

bytom..........................................................................................................................................................

č. OP .............................................................

                                                      

vyhlasujem na svoju česť, že................................................ .....................................................................

 ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                          

Toto čestné prehlásenie robím za účelom ..................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

Som si vedomý (á) následkov nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní  v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov).

 

 

                                                                                .................................................................

                                                                                                   podpis